Input:

84/1948 Sb., Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem, platné do 10.6.1951 Archiv

č. 84/1948 Sb., Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem, platné do 10.6.1951
[zrušeno č. 45/1951 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948
o závaznosti hospodářských a technických norem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může stanoviti pro všechny nebo jednotlivá hospodářská odvětví vyhláškou v Úředním listě, uveřejněnou na Slovensku též v Úředním věstníku, závaznost hospodářských a technických norem, vydaných Československou společností normalisační, po případě Elektrotechnickým svazem československým, jimiž se jednotně určují zejména tvary, rozměry, druhy, jakost, třídění, označování, způsob provádění, provedení nebo technické, bezpečnostní, dodací, zkušební a přejímací podmínky pro materiál, výrobky, stavební prvky, stavby, podniková zařízení a plodiny.
(2) Materiál, výrobky, stavební prvky, stavby, podniková zařízení a plodiny, pro něž byla stanovena závaznost hospodářských a technických norem, se smějí, pokud nejde o výzkumné a pokusné práce, vyráběti, stavěti, zřizovati nebo uváděti do oběhu jen, vyhovují-li podmínkám stanoveným v těchto normách.
(3) Ve vyhlášce podle odstavce 1 může býti stanoven omezený rozsah závaznosti hospodářských a technických norem, zejména u předmětů určených pro vývoz, a přechodná doba po jejím uplynutí nastává všeobecná závaznost.
(4) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může odvolati závaznost hospodářských a technických norem vyhláškou v Úředním listě, uveřejněnou na Slovensku též v Úředním věstníku.
§ 2.
(1) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může v jednotlivých případech povoliti výjimky z ustanovení vyhlášky vydané podle § 1.
(2) Oprávnění podle odstavce 1 může příslušné ministerstvo přenésti v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady ve svém oboru působnosti na jiné úřady nebo orgány.
§ 3.
(1) Příslušné ministerstvo, na Slovensku zásadně prostřednictvím příslušného pověřenectva, dozírá na zachovávají ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných podle něho. Za tím účelem může žádati, aby mu osoby, jimž hospodářské a technické normy, prohlášené za závazné podle tohoto zákon, ukládají povinnosti, podávaly vysvětlení, a může svými orgány v rozsahu nezbytně nutném prováděti prohlídky