Input:

R 83/1951; Garance

č. 83/1951 Sb. rozh. obč.
Nezachovanie predpisu daného na zvýšenie bezpečnosti prevádzky na verejných cestách samo osebe ešte nezaväzuje k náhrade škody, ktorá sa prihodila pri tejto prevádzke, ale len v tom prípade, keď medzi zavineným nezachovaním predpisu a škodnou udalosťou resp. škodou je príčinná súvislosť.
To isté platí v prípade spoluzavinenia.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 13. aprila 1951, Co IX 115/50.)
Krajský súd v Bratislave vyhovel len čiastočne žalobe o náhradu škody a odškodňovaciu rentu pre usmrtenie manžela resp. otca žalobcov, pretože usmrtený z 25% úraz spoluzavinil.
Najvyšší súd na odvolanie žalobcov rozsudok súdu prvej stolice zmenil tak, že žalobe čo do právneho základu vyhovel v celom rozsahu.
Z odôvodnenia:
Prvý súd zavinenie žalovaného na smrteľnom úraze mal za preukázané právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Bratislave, ktorým bol uznaný žalovaný vinným prečinom zabitia človeka z neopatrnosti podľa § 291 tr. z., kým aj spoluzavinenie nebohého vyvodil z toho skutkového stavu, že na kole, na ktorom síce nešiel, ale tlačil ho pri sebe, majúc na ňom naložené železné mreže a okenicu, nemal výstražné znamenie v podobe prizmatického skla alebo iné výstražné znamenie, čím porušil predpis § 3 vyhl. č. 136/1940 Úr. nov., podľa ktorého vodičom vozidla hocakého druhu sa ukladá, aby v noci alebo za hustej hmly mali vozidlo opatrené lampášom.
Nezachovanie určitého predpisu, daného na zvýšenie bezpečnosti v doprave, samo osebe ešte nezaväzuje k náhrade