Input:

R 82/1950 (tr.); Garance

č. 82/1950 Sb. rozh. tr.
Mezi povolání a činnosti, s jejichž výkonem bývá spojeno nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost lidí nebo pro majetek ve smyslu § 7 zák. č. 87/1948 Sb., o potírání alkoholismu, patří i řízení motorových vozidel.
Skutkovou podstatu přestupku podle § 13 odst. 1 zák. č. 87/1948 Sb. nutno vykládat v souvislosti s ustanovením § 7 tohoto zákona.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 21. prosince 1949, To 80Q/49.)
Obžalovaný jel se společností několika známých autem, jež sám řídil, do sousedního města, kde se zúčastnil zábavy a vypil též několik stopek likéru. Po půlnoci pak vezl svým autem domů jednoho člena společnosti a přitom narazil autem na strom. Obžalovaný i spolucestující byli lehce zraněni. Ošetřující lékař pocítil u obžalovaného ještě zápach alkoholu.
Okresní soud v Broumově uznal obžalovaného vinným přestupkem podle § 13 odst. 1 zák. č. 87/1948 Sb. spáchaným tím, že požil alkoholických nápojů, ač věděl nebo musil vědět, že svým jednáním může ohrozit život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost lidí nebo způsobit škodu na majetku.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaného.
Z důvodů:
Mylný je názor odvolatelův, že neměl být uznán vinným, protože v ustanovení § 7 zák. č. 87/1948 Sb., na něž rozsudek okresního soudu v důvodech též poukazuje, není uvedena trestní sankce na nedodržení zákazu požívání alkoholu, který je v něm uveden.
Ustanovení § 7 uved. zák. obsahuje zákaz požívání alkoholických nápojů vztahující se na osoby, které vykonávají povolání nebo činnost, s jejichž výkonem bývá spojeno nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost lidí nebo pro majetek. Takovým osobám je zakázáno požívat alkoholických nápojů jednak vůbec při výkonu tohoto povolání nebo této činnosti anebo bezprostředně před jejich vykonáním, jednak v takové době a v takovém množství, že při nastoupení tohoto povolání nebo této činnosti nejsou zcela střízliví. Je nepochybné, že mezi povolání, příp. činnosti tohoto druhu patří i řízení motorových vozidel, neboť je obecně známou skutečností, že s řízením motorových vozidel bývá zpravidla takové nebezpečí spojeno, a to vzhledem k technickým vlastnostem vozidla, rychlosti jeho pohybu, vlivu nej různějších okolností na stav a pohyb vozidla, jakož i na ostražitost a schopnost řidiče, dále vzhledem k množství překážek různého druhu, zejména i se strany jiných uživatelů komunikací, jež toto