Input:

79/1946 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisejících Garance

č. 79/1946 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisejících
VYHLÁŠKA
ministra zdravotnictví
ze dne 18. dubna 1946,
kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohlížitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících.
Podle § 15 vl. nař. č. 437/1940 Sb. vyhlašuji, že vláda republiky Československé se usnesla dne 16. dubna 1946 takto:
Čl. I.
1. Sazby uvedené v § 1, odst. 2 vl. nař. č. 437/1940 Sb. se mění, takže příslušné ustanovení zní:
„(2) Těmto veterinářům a prohlížitelům (odstavec 1) náleží za výkon prohlídky odměna podle sazeb uvedených v § 3 vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád pro prohlídky masa), nesmí však činiti za jeden den prohlídky u veterinářů méně než 22 Kčs, u prohlížitelů méně než 15 Kčs. Výlohy spojené s prohlídkou se hradí veterinářům částkou 5 Kčs a prohlížitelům částkou 4 Kčs za každý km skutečně vykonané cesty. Kromě toho se jim hradí skutečné výlohy spojené s odesláním vzorků k bakteriologickému vyšetření. Tyto platy se jim poukazují prostřednictvím Poštovní spořitelny k prvému dni v měsíci podle počtu prohlídek, které vykonali v měsíci předminulém.“
2. Sazby uvedené v § 2, odst. 3 až 6 vl. nař. č. 437/1940 Sb. se mění, takže příslušná ustanovení znějí:
„(3) Přesahoval-li by měsíční plat veterináře, vypočtený podle ustanovení odstavce 2, částku 4.000 Kčs, odečte se ve prospěch celkové úhrady prohlídek jatečných zvířat a masa z prvých 1.000 Kčs, o něž měsíční plat přesahuje 4.000 Kčs, 20 % a z každých dalších 1.000 Kčs pak postupně vždy o 20 % více.
(4) Přesahoval-li by měsíční plat