Input:

77/1952 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 77/1952 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1959
[zrušeno č. 50/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o zemědělské dani.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
V zájmu dalšího rozvoje zemědělství a k podpoře přechodu malých a středních zemědělců k družstevní výrobě s vyšší produktivitou práce zavádí se nová zemědělská daň.
Oddíl I.
Daňová povinnost.
§ 2.
(1) Zemědělské dani podléhají příjmy ze zemědělského hospodářství s výjimkou příjmů ze zemědělských hospodářství státního socialistického sektoru.
(2) Daní jsou povinny osoby (jednotlivci i jednotná zemědělská družstva), které provozují na vlastní nebo společný účet zemědělské hospodářství. Přitom nerozhoduje, zda se zemědělské hospodářství provozuje na půdě vlastní, najaté či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.
§ 3.
Zemědělským hospodářstvím je souhrn všech majetkových předmětů a práv, které tvoří hospodářský celek a slouží trvale zemědělství, lesnictví nebo rybnikářství jako hlavnímu účelu, s výjimkou cenných papírů a úsporných vkladů.
§ 4.
K provozu zemědělského hospodářství patří též:
1. vedlejší výroba, pokud se obmezuje na zpracování výrobků vlastního hospodářství;
2. prodej výrobků vlastního zemědělského hospodářství;
3. vedlejší zaměstnání (povoznictví, orání za mzdu, tření lnu a pod.);
4. u jednotných zemědělských družstev všechny ostatní druhy jejich činnosti.
§ 5.
Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje na každý kalendářní rok.
Dani podrobený příjem.
§ 6.
(1) Základem daně je příjem podrobený dani. Tento příjem se vypočítává podle průměrných norem výnosnosti připadající na 1 ha zemědělské půdy a podle celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání patřících k zemědělskému hospodářství.
(2) Průměrné normy výnosnosti stanoví každoročně vláda na návrh ministra financí a ministra zemědělství podle výrobní oblasti, v níž leží zemědělské hospodářství, podle úrodnosti půdy a s přihlédnutím k výrobním úkolům v rostlinné a živočišné výrobě.
§ 7.
Okresní národní výbor může k návrhu místního národního výboru nebo na základě vlastního zjištění zvýšit dani podrobený příjem vypočtený podle průměrných norem výnosnosti až o 30 % s přihlédnutím k mimořádným příjmům poplatníka, zejména k příjmům z činností uvedených v § 4.
Oddíl II.
Vyměření daně samostatně hospodařícím zemědělcům.
§ 8.
Pro stanovení dani podrobeného příjmu je rozhodná celková výměra všech pozemků (§ 6 odst. 1) podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje.
§ 9.
Sazba daně.

Zemědělská daň činí
při základu daně
 
nad Kčs
do Kčs
 
 
 
 
 
20 000,-
 
 
2 %
 
20 000,-
40 000,-
400,- Kčs
a
2,5 %
základu přesahujícího 20 000,- Kčs
40 000,-
60 000,-
900,- ''
a
3 %
'' '' 40 000,- ''
60 000,-
100 000,-
1 500,- ''
a
7 %
'' '' 60 000,- ''
100 000,-
150 000,-
4 300,- ''
a
15 %
'' '' 100 000,- ''
150 000,-
200 000,-
11 800,- ''
a
25 %
'' '' 150 000,- ''
200 000,-
 
24 300,- ''
a
40 %
'' '' 200 000,- ''.
§ 10.
Zvýšení a snížení daně.
(1) Poplatníkům bezdětným se zvyšuje daň o 10 % vyměřené daně.
(2) Poplatníkům s dvěma nezletilými dětmi se snižuje daň o 15 %, se třemi dětmi o 30 % a se čtyřmi nebo více dětmi o 45 % vyměřené