Input:

R 77/1952; Garance

č. 77/1952 Sb. rozh. obč.
Změnu příjmení nezletilého dítěte kromě případů stanovených v zákoně o právu rodinném může povolit na žádost rodičů jen příslušný okresní národní výbor (§ 2 zák. č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení). Nedohodnou-li se rodiče, může soud dát jednomu z nich jen svolení k podání žádosti o změnu příjmení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 31. srpna 1951, 28 Ok 218/51.)
Matka nezletilého dítěte, která se po rozvodu znovu provdala, požádala soud, aby dal svolení ke změně příjmení dítěte tak, aby dítě mělo příjmení nynějšího manžela matčina.
Okresní soud civilní v Praze ke změně příjmení dítěte svolil.
Krajský soud nevyhověl stížnosti otce a napadené usnesení potvrdil, ale v té úpravě, že soud povoluje, aby byla podána u příslušného okresního národního výboru žádost o změnu příjmení dítěte.
Odůvodnění:
Změnu jména nebo příjmem může povolit podle § 2 zák. č. 55/1950 Sb. na žádost okresní národní výbor, nebrání-li tomu zájem společnosti a jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.
Rozhodnutí o změně jména přísluší tedy okresnímu národnímu výboru, nikoli soudu. Soud určuje příjmení dítěte jen podle ustanovení zákona o právu rodinném, zejména v případě § 36 odst. 3 tohoto zákona, o