Input:

76/1960 Sb., Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a z jejich výstavby ve dvouletce Garance

č. 76/1960 Sb., Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a z jejich výstavby ve dvouletce
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. června 1960
o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 21 zákona č. 106/1953 Sb., o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování:
Úvodní ustanovení
§ 1
Významné úspěchy dosažené v našem hospodářství umožňují snížit k 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou jednorázovým státním příspěvkem dluhy z půjček, jimiž stát po válce pomáhal soukromým stavebníkům obnovovat válkou zničené nebo poškozené rodinné domky a zemědělské usedlosti a rozvíjet národní hospodářství výstavbou nových zemědělských usedlostí a rodinných domků ve dvouletce.
§ 2
(1) Jednorázový státní příspěvek se poskytuje na snížení dluhů vzniklých ze stavebních půjček, které byly poskytovány podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., podle zákona č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby, podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 3/1955 Sb., o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu, a podle zvláštních opatření vlády pro Slovensko v létech 1954 až 1957. O poskytnutí jednorázového státního příspěvku rozhodují okresní národní výbory.
(2) Jednorázový státní příspěvek se neposkytuje na snížení dluhů z půjček na obnovu soukromých nájemních domů, u nichž státní příspěvky na roční splátky půjček byly zastaveny dnem 1. ledna 1954 podle § 3 odst. 1. vládního nařízení č. 3/1955 Sb., a na obnovu a výstavbu velkých zemědělských usedlostí soukromě hospodařících rolníků.
§ 3
Základní ustanovení
(1) Okresní národní výbory rozhodnou o poskytnutí jednorázového státního příspěvku na snížení dluhů na základě žádostí dlužníků podaných jim do 1. srpna 1960. Základem pro jeho výpočet je plánovaný stav dluhu k 31. prosinci 1959 podle umořovacího plánu.
(2) Při rozhodování o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů přihlédnou okresní národní výbory k majetkovým, výdělkovým, sociálním a třídním poměrům dlužníků. Jsou povinny žádost o státní příspěvek na snížení dluhu odmítnout z důvodů třídních a u těch vlastníků rodinných domků, kteří se nepodílejí na budovatelském úsilí našeho lidu. Změní-li se později zásadně třídně politické podmínky dlužníků, mohou národní výbory výši státního příspěvku dodatečně upravit.
(3) Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhu se zpravidla neposkytne v případech, kdy podstatná část stavebních nákladů byla uhrazena příspěvkem z komunálních půjček obcí.
(4) Státní záruka za půjčky na stavební obnovu rodinných domků a zemědělských usedlostí a na jejich výstavbu ve dvouletce zanikne dnem, kdy rozhodnutí o jednorázovém příspěvku na snížení dluhu nabude právní moci, nejpozději dnem 31. prosince 1960, a to i v případech, kdy dlužník o jednorázový státní příspěvek nepožádal.
(5) Na snížený dluh, pokud jej dlužníci nemohou zaplatit v