Input:

76/1949 Sb., Zákon o organisaci správy v hl. městě Praze, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 76/1949 Sb., Zákon o organisaci správy v hl. městě Praze, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 23/1954 Sb.]
ZÁKON
ze dne 24. března 1949
o organisaci správy v hlavním městě Praze.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl 1.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Na území hlavního města Prahy vykonávají působnost národních výborů všech stupňů ústřední národní výbor a obvodní národní výbory.
(2) Úkoly lidové správy na území Prahy, které podle své povahy vyžadují jednotného výkonu, plní ústřední národní výbor. Ostatní úkoly této správy plní v městských obvodech obvodní národní výbory.
§ 2.
Území.
(1) Území Prahy se dělí pro účely správy na městské obvody, které zřídí a jejichž hranice určí vláda nařízením. Drobné úpravy hranic těchto obvodů může provésti na návrh ústředního výboru ministr vnitra v dohodě s ministry spravedlnosti a financí nařízením.
(2) K připojení sousední obce k Praze nebo k odloučení takové části jejího území, z níž má býti utvořena samostatná obec, je třeba vládního nařízení. O jinakých změnách hranic mezi Prahou a sousedními obcemi platí obecné předpisy o změně hranic obcí s tou odchylkou, že ke schválení nebo k provedení takovéto změny je příslušné ministerstvo vnitra.
Oddíl 2.
Organisace pražských orgánů lidové správy a působnost jejich výkonných složek.
Všeobecná ustanovení.
§ 3.
Počet členů.
Ústřední národní výbor má 100 členů. Obvodní národní výbory mají po 30 členech. Člen obvodního národního výboru nemůže býti zároveň členem ústředního národního výboru: stane-li se jím, pozbývá členství v obvodním národním výboru.
§ 4.
Volby a odvolatelnost.
(1) Členové ústředního národního výboru a obvodních národních výborů jsou voleni. Mohou být ze své funkce odvoláni.
(2) Voliči oprávnění voliti pražské orgány lidové správy nevolí při volbách do krajského národního výboru Pražského kraje.
(3) Podrobnosti o podmínkách i o výkonu volebního práva a o provádění voleb a způsob odvolávání členů upraví zákon.
§ 5.
Odpovědnost a kontrola.
Členové ústředního národního výboru, obvodních národních výborů a jejich výkonných sborových složek jsou ze své činnosti odpovědni lidu a podléhají jeho kontrole. Způsob, jakým lid provádí kontrolu a uplatňuje tuto odpovědnost, stanoví zákon.
§ 6.
Rozpouštění.
(1) Orgány lidové správy v Praze mohou být rozpuštěny, zejména neplní-li své úkoly nebo ohrožují-li svou činností řádný chod veřejné správy.
(2) Na rozpuštění ústředního národního výboru se usnáší vláda. Obvodní národní výbory rozpouští ministr vnitra. Nové volby buďtež vypsány nejpozději do dvou měsíců.
(3) Na přechodnou dobu, než se ujmou funkce orgány nově zvolené, učiní ministr vnitra potřebná opatření k zatímnímu vedení správy.
§ 7.
Plenární zasedání a výkonné složky.
(1) Ústřední národní výbor a obvodní národní výbory určují na svých plenárních zasedáních směr své činnosti a svou politiku a řídí a usměrňují činnost svých výkonných složek.
(2) V mezích usnesení plenárního zasedání ústředního (obvodního) národního výboru vykonávají veřejnou správu jejich výkonné složky, jimiž jsou
a) rada ústředního (obvodního) národního výboru,
b) primátor a jeho