Input:

R 75/1951 (tr.); Garance

č. 75/1951 Sb. rozh. tr.
Súd musí dbať o to, aby trestný čin bol náležíte zistený a páchateľ podľa zákona spravodlivo potrestaný, a podľa výsledkov konania uvažovať o tom, či žalovaný skutok nemá byť kvalifikovaný odchylne od žaloby.
K pomeru skutkových podstát trestných činov nadržovania podľa § 163 ods. 1, 2 t r. zák. a pomoci pri marení výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 ods. 2, § 171 písm. b) tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 4. mája 1951, Tz II 4/51.)
Okresný súd v Spišskej Starej Vsi uznal obvineného syna dedinského boháča vinným trestným činom úmyselného poskytnutia pomoci na spáchanie trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 ods. 2, § 171 písm. b) tr. zák. Okresný súd tak rozhodol na základe zistenia, že obvinený využil príležitosť a odovzdal roľníkovi zaistenému vo väznici okresného národného výboru pílku na železo, ktorou potom tento väzeň prerezal v noci zamrežované okno väznice a ušiel. Z tohto zistenia vyvodil súd záver, že obvinený úmyselne poskytol pomoc väzňovi, aby útekom z väzby maril výkon rozhodnutia verejného orgánu. Tento rozsudok nebol napadnutý odvolaním a stal sa ihneď právoplatným.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil rozsudok okresného súdu v celom rozsahu a nariadil tomuto súdu, aby vec znovu pre jednal a rozhodol.
Z dôvodov:
Okresný súd učinil svoje závery na základe neúplného skutkového zistenia, lebo vôbec nezistil, z akého dôvodu bol väzeň vo väzbe, či bolo činom obvineného umožnené väzňovi uniknúť trestnému stíhaniu a pre aký trestný čin, prípadne výkon akého rozhodnutia bol zmarený.
Podľa § 1 ods. 1, § 2 ods. 3 tr. por. súd je povinný dbať o to, aby trestný čin bol náležíte zistený a páchateľ podľa zákona spravodlivo potrestaný. Z týchto ustanovení vyplýva, že súd je povinný pri rozhodovaní prihliadnuť na všetky dôkazy vykonané na hlavnom pojednávaní a o týchto starostlive uvažovať ako jednotlivo tak aj v ich vzájomnej súvislosti.
Okresný súd však nesplnil tieto povinnosti vyplývajúce z uvedených ustanovení, lebo vôbec sa nezaoberal doznáním obvineného, že pri poskytnutí uvedenej pomoci bolo mu známe, že väzeň bol zaistený vo väznici okresného národného výboru nielen pre nejaký správny priestupok, ale pre ťažké protištátne činy spáchané v spojení s teroristickou tlupou, a vôbec nezisťoval, pre aký čin bol väzeň vo väzbe a či činom obvineného bolo mu umožnené uniknúť trestnému