Input:

R 75/1949; Garance

č. 75/1949 Sb. rozh. obč.
Správa majetkov pre pozemkovú reformu je povinná zaplatiť práce objednané býv. dočasným správcom opusteného majetku a vykonané v dobe po účinnosti nar. č. 104/1945 Sb. n. SNR, ale predtým než Správa prevzala majetok od dočasného správcu. Vyúčtovaním medzi Správou a dočasným správcom nie sú dotknuté práva veriteľa.
(Rozhodnutie krajského súdu v Bratislave z 21. apríla 1949, Co III 314/49.)
Dočasný správca opusteného majetku objednal v r. 1945 od žalobníka poťahy, žalobník mu poskytol pár koní a tento poťah pracoval na majetku spravovanom dočasným správcom v čase od júla do septembra 1945, celkom 45 pracovných dní. Dočasný správca za to žalobníkovi nič nezaplatil. 17. októbra 1945 prevzala majetok do svojej správy Správa majetkov pre pozemkovú reformu, žalobník sa domáha zaplatenia svojej pohľadávky na tejto Správe. Žalovaná tvrdila, že pri prevzatí majetku zaplatila určitú čiastku za poťahy čsl. štátu. Namietla nedostatok pasívnej legitimácie k žalobe, lebo vraj nie je právnym nástupcom bývalého dočasného správcu.
Okresný súd v Bratislave žalobe vyhovel.
Krajský súd potvrdil rozsudok prvej stolice.
Z dôvodov:
Podľa obsahu spisov nie je sporné, že žalobník poskytoval pracovné sily pre hospodárstvo v dobe od 23. júla do 29. septembra 1945, t. j. v dobe, keď podľa nar. č. 104/1945 Sb. n. SNR toto hospodárstvo treba považovať za skonfiškované. Niet teda pochybnosti, že žalobca nebol