Input:

75/1945 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol Garance

č. 75/1945 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1945
o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 66, odst. 3, § 67, odst. 1, § 70, § 83, odst. 1 a § 86 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
Čl. I.
Změna a doplnění vládního nařízení č. 168/1934 Sb.
Vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 168 Sb., o kategoriích státních profesorů a státních učitelů, o zvláštních podmínkách pro ustanovení zatímním nebo definitivním státním profesorem nebo učitelem a pro povýšení profesora nebo učitele a o úředních titulech se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 6, odst. 1, č. 1, písm. j) zní:
„j) na učňovských školách „ředitel učňovské školy“.“
Za toto ustanovení se vkládá ustanovení tohoto znění:
„k) na ostatních odborných školách „ředitel odborné školy“.“
2. Příloha k vládnímu nařízení se doplňuje takto:
 
IV oboru státní správy
zřizují se kategorie
pro služební obor
stanoví se zvláštní podmínky pro
1.ustanovení
a) čekatelem
b) definitivním profesorem (učitelem)
2. povýšení
Titulový přídomek podle § 6, odst. 2
Do kategorie se převádějí podle § 1, odst. 2
ministerstva školství a osvěty
státních učitelů učňovských škol
1 b)
vzdělání vyšší než podává obecná škola v příslušném oboru aspoň
a) tříletá prakse nebo vyučovací činnost
b) čtyřletá prakse
c) šestiletá prakse podle toho, jde-li o uchazeče vykazujícího
ad a) I. nebo II.
ad b) III.
ad c) IV.
stupeň předběžného vzdělání podle § 74, odst. 2 platového zákona
učňovských škol
 
Čl. II.
Nejvyšší výměra učební povinnosti.
§ 1.
1. Nejvyšší výměra učební povinnosti státních ředitelů a učitelů na učňovských školách se stanoví:
a) u ředitelů 12 týdenními hodinami vyučovacími,
b) u učitelů 24 týdenními hodinami vyučovacími.
2. Jestliže