Input:

č. 748/2006 Sb. NSS; Platové podmínky: výkon práce vedoucího zaměstnance Garance

č. 748/2006 Sb. NSS
Platové podmínky: výkon práce vedoucího zaměstnance
k § 5 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění k 25. 2. 2004
K výkonu práce vedoucího zaměstnance náleží koordinace a usměrňování podřízených zaměstnanců. Za tuto práci přísluší příplatek za vedení (§ 5 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech). Samotný výkon této práce (výkon vedoucí funkce) však není aktivním působením (koordinací a usměrňováním) na složky (útvary), tedy na více útvarů organizačního systému, a není tak důvodem pro zařazení do vyšší platové třídy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2005, čj. 2 As 62/2004-61)
Věc: Jiří H. proti Policii České republiky, Správě Severomoravského kraje, o zařazení do platové třídy a platového stupně, o kasační stížnosti žalované.

Rozhodnutím ředitele Policie České republiky, Městského ředitelství Ostrava, ze dne 18. 12. 2003 byl žalobce podle § 55 odst. 1 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, § 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen „zákon o platu“), a podle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen „nařízení č. 330/2003 Sb.“), zařazen do 8. platové třídy jako policejní inspektor podle části 3.2.1 přílohy k nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen „nařízení č. 469/2002 Sb.“). Zároveň byl žalobce zařazen do 11. platového stupně (s tím, že se nepřehodnocuje započitatelná praxe) a byla mu stanovena výše platu.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které ředitel Policie České republiky, Správy Severomoravského kraje, dne 25. 2. 2004 zamítl.
Krajský soud v Ostravě pak dne 27. 5. 2004 k žalobě žalobce rozhodnutí žalované zrušil. Poukázal přitom na to, že podle části 3.2.1 přílohy nařízení vlády č. 469/2002 Sb. se do 8. platové třídy zařazuje výkon služby policie při zabezpečování dohledu mj. nad dopravou, s možným využíváním technických pomůcek, prostředků nebo služebních zvířat, jehož součástí je odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie (obchůzková služba, dozorčí služba, vedení směn hlídkové služby). Do 9. platové třídy se pak zařazuje koordinace a usměrňování služby policie v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo útvarů s oblastní působností při dohledu mj. nad dopravou. Krajský soud pak dospěl k závěru, že nejnáročnější práce, které žalobce podle pracovní náplně vykonává jako policejní inspektor ve funkci zástupce vedoucího oddělení dohledu nad silničním provozem dopravního inspektorátu městského ředitelství, lze zahrnout pod příklady prací, které jsou podle katalogu prací zařazeny do 9. platové třídy, a to koordinace a usměrňování služby policie v