Input:

R 74/1950 (tr.); Garance

č. 74/1950 Sb. rozh. tr.
Je porušením zákona, ak sa súd nezaoberá otázkou uloženia peňažného trestu pri odsúdení pre trestný čin podľa zákona na ochranu ľudovodemokratickej republiky, ktorý svojou povahou nevylučuje záver, že bol spáchaný zo zištnosti alebo v úmysle poškodiť republiku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. novembra 1949, Tz II 15/49.)
Okresný súd vo Veľkých Kapušanoch uznal obžalovaného vinným prečinom poburovania proti republike podľa § 3 ods. 1 a prečinom podnecovania k neplneniu zákonných povinností podľa § 33 ods. 3 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu ľudovodemokratickej republiky, a uložil mu nepodmienečný trest väzenia.
Krajský súd v Prešove zamietol odvolanie okresného prokurátora, ktoré podal proti výroku o treste.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti na zachovanie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil obidva rozsudky v tom smere, že neobsahujú výrok čo do uloženia peňažného trestu, a uložil okresnému súdu, aby v rozsahu zrušenia vo veci konal a rozhodol.
Z dôvodov:
Ani prvý súd ani odvolací súd, ako vychádza najavo nielen z výrokových častí, ale aj z odôvodnení ich rozsudkov, neuvažovaly o uložení peňažného trestu obžalovanému, hoci § 47 zákona č. 231/1948 Sb. nariaďuje na trestné činy