Input:

R 74/1949; Garance

č. 74/1949 Sb. rozh. obč.
Kupiteľ nie je oprávnený odstúpiť od smluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny za domáce zviera, ktoré zahynulo následkom skrytej vady, o ktorej predavateľ nevedel a teda ju úmyselne nezamlčal, keď po objavení vady sa kupiteľ nepostaral o odborné liečenie zvieraťa, ktoré mohlo mať za následok jeho uzdravenie, ani neupovedomil predavateľa a neposkytol mu možnosť, aby sa sám postaral o liečenie.
(Rozhodnutie krajského súdu v Nitre z 20. apríla 1949, Co 101/48.)
Žalobník kúpil od žalovaného 1. apríla 1946 koňa za cenu 6000.– Kčs. Kôň za 3 dni po odovzdaní prestal žrať, trpel hnačkou, slábnul a dňa 6. mája toho istého roku zahynul. Žalobník ani neupovedomil žalovaného o tom, že kôň, ktorý bol predaný ako bezchybný, trpí vadou, ktorá tu bola už v čase kúpy, ani k nemu nezavolal zverolekára. Podľa nálezov a posudkov súdnych znalcov zverolekárov bola príčinou zahynutia koňa zažívacia porucha, ktorá vznikla pravdepodobne tým, že koňovi najmenej pol roka pred kúpou chýbal pravý predný zub črenový a protiľahlý zub značne prerástol a tlakom pri kúsaní poškodil spodné ďasno, ktoré zhnisalo, takže koň nemohol potravu poriadne požuvať. Nebolo dokázané, že by žalovaný bol vedel o tom, že koňovi chýba zub, a že by bol túto vadu úmyselne zamlčal.
Okresný súd v Prievidzi uznal kúpnopredajnú smluvu za zrušenú a žalovaného uznal povinným vrátiť kúpnu cenu, lebo kôň trpel skrytou vadou, za ktorú žalovaný je zodpovedný ako predávateľ, a vada ani jej následky sa nedály v čase, kedy žalobník u koňa zistil zažívaciu poruchu, už napraviť. Rozsudok prvého súdu sa opiera o nález a posudok súdneho znalca, podľa ktorého by sa bolo následkom