Input:

R 73/1952; Garance

č. 73/1952 Sb. rozh. obč.
Exekuční zástavní právo k movitým věcem dlužníka vzniká soupisem a popsáním věcí v zájemním protokole; jeho vznik není závislý na doručení usnesení o povolení exekuce dlužníkovi, ani na pravomoci povolujícího usnesení.
Byly-li zabavené věci podle zvláštních právních předpisů převzaty v obecném zájmu socialistickou právnickou osobou, nastupuje na jejich místo hodnota socialistickou právnickou osobou za ně složená. Zástavní právo vázne V tomto případě na složené částce v pořadí a rozsahu původního zástavního práva.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 5. listopadu 1951, 8 Ok 266/51.)
Okresní soud v Břeclavi rozhodl ve věci exekuční likvidace na jmění dlužníka – bývalého obchodníka – že některým věřitelům nepříslušejí zástavní práva, jichž domněle nabyli v exekucích vedených proti dlužníkovi a že v důsledku toho i kupní cena, kterou zaplatil VDP, nár. podnik, za část zabaveného zboží, které převzal, je součástí likvidační podstaty. Toto rozhodnutí odůvodnil okresní soud tím, že na dlužníkův podnik byla zavedena národní správa a že tudíž mohla být usnesení o povolení exekuce doručována s právními účinky jen národní správě. Poněvadž však v exekucích, o něž jde, byla usnesení o povolení exekuce doručena dlužníku, nenabyla usnesení o povolení exekuce právní moci, i když proti nim nebyly podány stížnosti. Tento nedostatek nelze již odstranit, ježto národní správa byla mezitím zrušena a už předtím byla nařízena exekuční likvidace [§ 579 písm. a) o. s. ř.]. V důsledku toho je i kupní cena, zaplacená národním podnikem VDP za převzaté zabavené zboží, součástí likvidační podstaty.
Krajský soud ke stížnostem věřitelů změnil usnesení soudu prvé stolice ve výroku, že věřitelům nepříslušejí zástavní práva, tak, že se zjišťuje, že stěžovatelům příslušejí zástavní práva, kterých nabyli k movitým věcem dlužníkovým. Ve výroku, že kupní cena zaplacená národním podnikem VDP za převzaté zabavené zboží je součástí likvidační podstaty, krajský soud usnesení okresního soudu. zrušil a uložil mu, aby v tomto směru dále jednal a podle potřeby znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Jde o to, zda stěžovatelé platně nabyli zástavních práv k movitým věcem dlužníkovým a zda tedy jejich nároky, které přihlásili k exekuční likvidaci, jsou oddělnými nároky ve smyslu §§ 579 písm. b), 595, 597 odst. 1 o. s. ř.
Ze spisu je zřejmo, že stěžovatelé zabavili v exekučním řízení dlužníkovy movité věci sepsané pod položkou 1—34 zájemního protokolu. K povolení exekucí a k správou.