Input:

71/1956 Sb., Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích Archiv

č. 71/1956 Sb., Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. prosince 1956,
kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích.
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:
Čl. I.
Nařízení ministra financí č. 60/1955 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1. § 5 odst. 1 zní:
„(1)  Poplatky se platí kolkovými známkami, nepřevyšují-li při ústním vyměření 300 Kčs a při vyměření písemnou výzvou k zaplacení poplatku nepřítomnému poplatníkovu 100 Kčs.”
2. § 5 odst. 4 zní:
„(4)  Kolkovými známkami se neplatí poplatky, které se podle sazebníků platí v hotovosti nebo které lze podle okolností vhodněji vybrat v hotovosti, i když nepřevyšují 300 Kčs, po případě 100 Kčs.”
3. V § 8 se jako č. 1 vkládá ustanovení, které zní:
„1. hospodářské organisace státního socialistického sektoru (národní podniky, jiné organisace, na které se vztahují předpisy o národních podnicích, podniky místního průmyslu, podniky komunálního hospodářství a pod.), jakož i podniky zahraničního obchodu, pokud jde o poplatky podle sazebníků I, II a VI; toto osvobození se nevztahuje na úkony Státní technické inspekce poplatné podle položek 4, 37 až 41 sazebníku I a na úkony dopravních inspektorátů poplatné podle položky 73 písm. b) a položky 74 písm. c) sazebníku I”;
dosavadní označení č. 1 až 4 se mění na č. 2 až 5.
4. Částka 200 Kčs uvedená v § 14 se zvyšuje na 300 Kčs.
5. V sazebníku I se mění ustanovení položky 23, poznámky 2 k pol. 32 a ustanovení položek 36, 73 a 74. Nové znění uvedených ustanovení je v příloze, která je součástí tohoto nařízení.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957.
 
Široký v. r.
Ďuriš v. r.
 
SAZEBNÍK I
správních poplatků vybíraných výkonnými orgány národních výborů a jinými orgány státní správy, s výjimkou orgánů vybírajících poplatky podle sazebníků II až VI.
Oddíl C.
Správa vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a některých jiných podnikání.
 
Pol.
Předmět poplatku
Poplatek
měsíčně
Kčs
je-li provozovatel přestárlý nebo invalidní
ročně
Kčs
23
A. Udělení oprávnění nebo prodloužení platnosti oprávnění fysických osob k provozování lidové zábavy, a to jde-li o
 
 
 
a) kruhový podnik (lochness, autodráhu, šikmou
 
 
 
vlnovou dráhu), za každé sedadlo
20
-
 
b) řetízkový kolotoč
 
 
 
s podiem, za každé sedadlo
35
20 až 30
 
bez podia, za každé sedadlo
20
20 až 30
 
c) dětský kolotoč do 15 míst
150
200 až 300
 
do 20 míst
200
200 až 300
 
do 30 míst
300
250 až 350
 
přes 30 míst
400
350 až 400
 
d) dětské řetízkové kolo
140
150 až 200
 
e) ruské kolo, za každou gondolu
60
-
 
f) houpačky velké, za každou loď
30
30 až 50
 
dětské, za každou loď
20
30 až 40
 
g) dětský vláček
400
-
 
h) hipodrom, za každého koníka
30
-
 
ch) střelnici
 
 
 
1. stanovou s pultem do 4 m délky
400
500 až 700
 
do 6 m délky
500
500 až 700
 
do 8 m délky
600
600 až 800
 
do 10 m délky
700
600 až 800
 
přes 10 m délky
800
600 až 800
 
2. vozovou s pultem do 4 m délky
500
600 až 900
 
do 6 m délky
600
600 až 900