Input:

R 70/1951 (tr.); Garance

č. 70/1951 Sb. rozh. tr.
Železniční krádeže spadají pod skutkovou podstatu trestného činu rozkrádání národního majetku podie § 245 tr. zák., i když odcizené zásilky samy nejsou národním majetkem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 24. dubna 1951, 5 Tk 53/51.)
Okresní soud trestní v Brně uznal obviněného výpomocného skladníka ČSD vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák., který spáchal tím, že vykrádal zásilky dopravované železnicí.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného z výroku o vině.
Z důvodů:
Obviněný namítá, že byl neprávem odsouzen pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 tr. zák., protože zásilky, jejichž obsah si přisvojoval, nebyly majetkem národním nebo majetkem lidových družstev, resp. že to nebylo aspoň prokázáno.
Odesilateli a příjemci těchto zásilek byli různí jednotlivci a nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by i jen naznačovaly, že tu šlo o majetek národní nebo majetek lidových družstev. Proto prý může být jeho skutek posuzován jen jako trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., který je mírněji trestný.
V tom však obviněný nemá pravdu, železniční krádeže, t. j. rozkrádání a vykrádání zásilek dopravovaných v železnicích, nutno posuzovat jako trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 tr. zák., protože takovým činem je dotčen národní majetek. V případech, kde trestný čin je spáchán na zásilkách, které jsou majetkem národním nebo majetkem lidových družstev, jest správnost této kvalifikace bez dalšího patrna. Avšak i u jiných zásilek je takovým činem dotčen majetek národní, a to proto, že národní podnik Československé dráhy ručí za ztráty vzniklé při dopravě. Byla-li tedy odcizena zásilka, která není národním majetkem, vzniká škoda přesto i národnímu majetku, t. j. národnímu podniku Československé dráhy. Jde tu zejména o částku, která je z národního majetku vyplacena jako náhrada za odcizenou zásilku. Odcizením zásilky, která není národním majetkem, se tedy pachatel neoprávněně obohacuje ke škodě národního majetku a rozkrádá tedy tímto jednáním národní