Input:

70/1949 Sb., Zákon o Státním zdravotnickém ústavu Garance

č. 70/1949 Sb., Zákon o Státním zdravotnickém ústavu
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. února 1949
o Státním zdravotnickém ústavu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ze Státního zdravotního ústavu republiky Československé, zřízeného zákonem ze dne 12. října 1925, č. 218 Sb., o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé, a Státního zdravotně-sociálního ústavu, zřízeného zákonem ze dne 11. května 1939, č. 101 Sl. z., o Státním zdravotně-sociálním ústavu, se zřizuje Státní zdravotnický ústav (dále jen „ústav“).
§ 2.
(1) Ústav koná jako složka státní zdravotní správy odborně vědecké, výzkumné, vyšetřovací, kontrolní a jiné odborné práce v oboru zdravotnictví, potřebné pro řízení, provádění a kontrolu jednotné zdravotnické politiky. Jeho úkolem jest zejména
a) prováděti pro státní zdravotní správu se zdravotnického hlediska
1. výzkumy, průzkumy a vyšetřování, nutné k zajištění zdraví lidí, zvířat a rostlin ve vzájemné spojitosti života,
2. výzkum a kontrolu životního prostředí se zvláštním zřetelem k základním přírodním podmínkám a jejich vlivu na život,
3. biologický výzkum výživy a kontrolu poživatin a předmětů potřeby,
4. výzkum a kontrolu léčiv;
b) vzdělávati a odborně cvičiti zdravotnické pracovníky pro veřejnou zdravotní službu;
c) účastniti se při zdravotnické výchově lidu, zejména v oboru ochranné zdravotní péče.
(2) Vláda může nařízením podle potřeby pro plnění některých z úkolů uvedených v odstavci 1 zříditi zvláštní státní ústavy v oboru zdravotnictví nebo dosavadní veřejné ústavy s působností v oboru zdravotnictví s ústavem sloučiti a podle toho upraviti jeho úkoly.
§ 3.
(1) Státní zdravotnický ústav má hlavní ústav v Praze, oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě a pobočky.
(2) Pobočky se zřizují zejména v sídlech lékařských fakult a jejich poboček a v sídlech krajských národních výborů, a to po případě jen pro některý z oborů činnosti ústavu. Pobočky zřizuje a zrušuje ministr zdravotnictví v dohodě s ministrem financí.
§ 4.
(1) Hlavní ústav, oblastní ústav a pobočky se podle hlavních oborů své činnosti člení na odbory. Každý odbor má potřebný počet oddělení. Jednotlivé odbory jsou po odborné stránce řízeny samostatně. V čele každého odboru je přednosta, kterého ustanovuje ministr zdravotnictví.
(2) Ministerstvo zdravotnictví zabezpečí vhodnými opatřeními, aby jednotlivé odbory hlavního ústavu, oblastního ústavu a poboček postupovaly jednotně ve věcech, kde je toho třeba. Přednostové odborů hlavního ústavu svolávají podle potřeby porady přednostů odborů a oddělení ústavu, jichž se určitá věc dotýká, a mohou na podkladě