Input:

70/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství Garance

č. 70/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. září 1945,
kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa (v dalším „dekret o konfiskaci“):
§ 1.
(1) Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství (v dalším „Fond“), zřízení podle § 6, odst. 1 dekretu o konfiskaci, jest právnickou osobou, způsobilou k právům a právním činům. Může nabývati práv a zavazovati se v mezích ustanovení dekretu o konfiskaci a dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci (v dalším „dekret o osídlení“), pokud jiné předpisy výslovně neustanoví jinak.
(2) Název Fondu jest: Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství; sídlem jeho jest Praha.
(3) Fond jest fondem státním a jest podřízen ministerstvu zemědělství. Vnitřní organisaci a činnost fondu upraví organisační řád, který vydá na návrh Fondu ministerstvo zemědělství.
(4) Fond zastupuje předseda, po dobu jeho zaneprázdnění první nebo druhý místopředseda. Předsedu a oba místopředsedy jmenuje vláda na návrh ministra zemědělství.
§ 2.
(1) Zaměstnanci Fondu jsou služebně podřízeni ministru zemědělství a předsedovi Fondu.
(2) Předsedovi Fondu přísluší:
a) propůjčovati v dohodě s ministerstvem zemědělství služební místa u Fondu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele,
b) překládati zaměstnance Fondu na jiné úřední (služební) působiště v oboru působnosti Fondu,
c) překládati v dohodě s ministerstvem zemědělství zaměstnance Fondu do výslužby,
d) přijímati v dohodě s ministerstvem zemědělství smluvní zaměstnance.
(3) Vrchní disciplinární komise, zřízená při ministerstvu zemědělství podle § 100, odst. 1, písm. b) zákona ze dne 15. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatika), jest příslušna i pro úředníky a zřízence Fondu.
(4) Není-li v tomto nařízení nebo v jiných předpisech ustanoveno jinak, náleží provádění personálních opatření, týkajících se zaměstnanců Fondu a pozůstalých po nich, předsedovi Fondu.
§ 3.
(1) Fond jest úřad s poukazovacím právem. Poukazovací právo vykonává předseda Fondu nebo úředník jím určený.
(2) Pro řízení v oboru působnosti Fondu platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení).
(3) Na činnost Fondu dozírá ministerstvo zemědělství.
§ 4.
Fondu náleží zejména:
1. spravovati bez újmy působnosti orgánů uvedených v §§ 7 až 10 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců,