Input:

7/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí, platné do 31.12.1972 Archiv

č. 7/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí, platné do 31.12.1972
[zrušeno č. 86/1972 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. února 1951
o organisaci a působnosti výběrových komisí.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby (dále jen „zákon“):
Oddíl I.
Základní ustanovení.
§ 1.
(1) Výběry hřebců, býků, kanců, beranů a kozlů (dále jen „plemeníci“) provádějí a povolení k připouštění nebo k inseminaci udělují, mění a ruší
a) ústřední výběrová komise, zřízená při ministerstvu zemědělství,
b) oblastní výběrová komise, zřízená při pověřenectvu zemědělství, a
c) okresní národní výbory zvláštními komisemi (dále jen „okresní výběrové komise“)
(2) Výběrové komise uvedené v odstavci 1 (dále jen „výběrové komise“) se řídí potřebami hospodářského plánu v živočišné výrobě a směrnicemi ministerstva zemědělství.
§ 2.
Výběry plemeníků jsou:
a) základní, na nichž jsou po prvé vybíráni plemeníci, kterých má být použito k plemenitbě,
b) všeobecné, na něž jsou každoročně předváděni plemeníci k plemenitbě již používaní a na nichž se opětovně posuzuje jejich plemenná hodnota. Se souhlasem krajského národního výboru mohou být konány dodatečné všeobecné výběry, jestliže plemeníci nemohli být ze závažných důvodů předvedeni na všeobecný výběr.
Oddíl II.
Výběrová komise.
§ 3.
(1) Ústřední (oblastní) výběrová komise
a) provádí zvláštní klasifikaci plemeníků a plemenic před jejich zápisem do státních plemenných knih (§ 3 odst. 1 zákona),
b) provádí základní výběry plemeníků,
c) schvaluje plány plemenitby vypracované krajskými národními výbory,
d) provádí všeobecné výběry hřebců a plemeníků určených pro inseminační stanice, vydává pro ně povolení k připouštění (povolení k inseminaci) a vydaná povolení mění nebo ruší a
e) rozhoduje o změně povolení k připouštění v případě uvedeném v § 13 odst.1.
(2) Okresní výběrová komise
a) uděluje povolení k připouštění plemeníků - vyjma hřebce - vybraných na základním výběru,
b) provádí všeobecné výběry plemeníků - s výjimkou hřebců a plemeníků pro inseminaci - a vydává pro ně povolení k připouštění,
c) povolení k připouštění, vydaná podle ustanovení písm. a) a b), mění nebo ruší.
§ 4.
(1) Předsedu ústřední (oblastní) výběrové komise, jeho zástupce a ostatní členy komise a jejich náhradníky jmenuje a odvolává ministerstvo zemědělství, které si předem vyžádá návrh krajských národních výborů a příslušného Jednotného svazu zemědělců a dbá toho, aby všechny krajské národní výbory byly přiměřeně zastoupeny. Funkční období členů komise je tříleté.
(2) Ústřední (oblastní) výběrová komise zřídí ze svých členů pro každý druh hospodářských zvířat (koně, skot, ovce, prasata, kozy) zvláštní pětičlenné subkomise. Předsedu subkomise a další čtyři členy, z nichž jeden musí být veterinář, a jejich náhradníky určuje předseda ústřední (oblastní) výběrové komise.
§ 5.
(1) Okresní výběrovou komisi zřídí okresní národní výbor. Okresní výběrová komise se skládá z předsedy, jeho zástupce a ostatních členů a jejich náhradníků. Funkční období členů komise je tříleté.
(2) Okresní výběrová komise zřídí ze