Input:

7/1949 Sb., Vládní nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy, platné do 14.11.1952 Archiv

č. 7/1949 Sb., Vládní nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy, platné do 14.11.1952
[zrušeno č. 56/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje republiky Československé (zákona o prvním pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Zemědělci uzavřou s Ústředím pro hospodaření se zemědělskými výrobky (dále jen „Ústředí“) nebo právnickou osobou jím pověřenou smlouvu, jíž se zaváží, že dodají množství zemědělských výrobků určené podle § 2. Touto smlouvou se Ústředí nebo právnická osoba jím pověřená zavazuje toto množství zemědělských výrobků vykoupiti, čímž Ústředí splní povinnost podle § 2 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, pokud jde o druh zemědělských výrobků, o nichž se smlouvy uzavírá.
(2) Smlouva podle odstavce 1 se uzavírá za přítomnosti zástupce místního národního výboru, který ji spolupodepíše.
(3) Závazky převzaté zemědělci smlouvou podle odstavce 1 nahrazují jejich dodávkovou povinnost podle příslušných opatření v řízení vyživovacího hospodářství.
§ 2.
Množství zemědělských výrobků, o nichž se uzavírá smlouva podle § 1, určí místní národní výbor za účasti zástupce okresního národního výboru podle směrnic ministerstva výživy vydaných v dohodě s ministerstvem zemědělství ve lhůtách stanovených těmito směrnicemi.
§ 3.