Input:

7/1945 Sb., Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské, platné do 3.8.1950 Archiv

č. 7/1945 Sb., Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské, platné do 3.8.1950
[zrušeno č. 92/1950 Sb.]
Vládní nařízení
ze dne 19. května 1945
o platidlech v zemích České a Moravskoslezské.
Vláda republiky Československé nařizuje podle dekretu presidenta republiky ze dne 12. listopadu 1944, č. 16 Úředního věstníku československého, o správě měny a vydávání platidel na osvobozeném území:
§ 1.
(1) Na celém území zemí České a Moravskoslezské jsou platidly :
1. poukázky, znějící na koruny, vydávané Československou republikou,
2. platidla, znějící na koruny, dosud používaná na území, zvaném v době okupace „Protektorát Čechy a Morava“.
(2) Platidla, uvedená pod č.1 a 2, se vzájemně směňují v poměru 1:1. Ministr financí se zmocňuje, aby vyhláškou určil, jakým způsobem se platidla shora označená uvedou do oběhu na území, jež bylo po 29. září 1938 přivtěleno k Německé říši, a dále jejich směnný poměr k platidlům, znějící na marky.
§ 2.
Platidla, znějící na koruny slovenské, nejsou platily v zemích České a Moravskoslezské. Platidla, uvedená v § 1, odst. 1, pod č. 2, nejsou platidly na Slovensku.
§ 3.
(1) Platidla znějící na říšské marky a rentenmarky, vydaná německými úřady a ústavy, přestávají báti platidly na území republiky, zvaném v době okupace „Protektorát Čechy A Morava“. Tato platidla mohou býti vyměňována za platidla,