Input:

69/1956 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem Archiv

č. 69/1956 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1956,
kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:
1. § 5 zní:
„Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje na každý kalendářní rok s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 2.“
2. § 19 zní:
„Přiznání.
(1) S výjimkou členů jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu je povinen podat každý, komu má být zemědělská daň vyměřena, každoročně do 31. ledna finančnímu odboru příslušného okresního národního výboru přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně na běžný rok. Mimo to je povinen podat přiznání každý, kdo bude finančním odborem rady okresního národního výboru k podání přiznání vyzván.
(2) Členové jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu jsou povinni podat přiznání k zemědělské dani pouze na rok, který následuje po roce, v němž se stali členy družstva. První vyměření na podkladě tohoto přiznání platí bez podávání přiznání a bez vyměření i na další léta, nedojde-li ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně. Dojde-li k takovým změnám, jsou členové těchto družstev povinni podat přiznání do 31. ledna roku, který následuje po nastalé změně. Ustanovení předchozích vět platí obdobně i pro členy jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu, kterým byla vyměřena daň na podkladě přiznání již na rok 1956; na další léta platí u nich vyměření na tento rok.
(3) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může být daň zvýšeno až o 10 %.“
3. § 21 zní:
„Placení daně.
(1) Poplatník je povinen sám si daň vypočíst a zaplatit ji finančnímu odboru rady příslušného okresního národního výboru ve třech splátkách, a to 20 % daně do 31. března, 30 % daně do 31. července a 50 % daně do 30. listopadu běžného roku. Nečiní-li daň více než 100 Kčs, je poplatník povinen zaplatit celou daň do 31. března běžného roku.
(2) Byl-li poplatník vyrozuměn vyložením předpisného seznamu o vyměření daně, je povinen zaplatit splátky na daň podle toho, jak mu byla daň vyměřena.
(3) Zvýšení daně podle § 19 odst. 3 je splatné do 45 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu.
(4) Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 31. března, 31. července a 30. listopadu.“
Čl. II.
Zákon č. 78/1952