Input:

R 69/1953; Garance

č. 69/1953 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 429 o. s. p.
Súd, ktorý bol všeobecným súdom dlžníka v čase začatia exekučného konania, je príslušný konať ďalej ako súd exekučný, i keď sa v priebehu exekučného konania všeobecný súd dlžníka zmenil.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. marca 1953, Ndc 330/53.)
Ľudový súd v Trnave nariadil na základe usnesenia býv. Okresného súdu v Trnave proti dlžníkovi exekúciu na vymoženie 4000 Kčs kolkových poplatkov zexekvovaním hnuteľností. Exekúcia nebola vykonaná, lebo podľa zprávy výkonného úradníka sa dlžník po začatí konania odsťahoval do Bytče. Ľudový súd v Trnave odstúpil nato spisy Ľudovému súdu v Bytči ako súdu exekučnému, ktorý však vec vrátil Ľudovému súdu v Trnave s poukazom na § 14 o. s. p. Ľudový súd v Trnave predložil vec Najvyššiemu súdu s návrhom, aby bolo vyslovené, že na ďalšie konanie v exekučnej veci je príslušný Ľudový súd v Bytči, odôvodňujúc svoj návrh predpismi § 429 o. s. p.
Najvyšší súd rozhodol, že na konanie vo veci je príslušný Ľudový súd v Trnave.
Z odôvodnenia:
Podľa § 429 ods. 1 o. s. p. rozhodnúť o návrhu na nariadenie exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd je príslušný všeobecný súd dlžníka, t. j. súd,