Input:

69/1949 Sb., Zákon o jednotných zemědělských družstvech, platné do 30.9.1959 Archiv

č. 69/1949 Sb., Zákon o jednotných zemědělských družstvech, platné do 30.9.1959
[zrušeno č. 49/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. února 1949
o jednotných zemědělských družstvech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského družstevnictví a odstranění dosavadní roztříštěnosti družstevní činnosti v zemědělství jako dědictví minulosti budou zakládána na podkladě dobrovolnosti jednotná zemědělská družstva, která mají sjednotiti dosavadní různá zemědělská družstva a přinésti významný prospěch pracujícím zemědělcům. Jednotná zemědělská družstva jsou lidovými družstvy podle § 157 ústavy.
(2) Jednotné zemědělské družstvo (dále jen „jednotné družstvo“) je právnickou osobou. Název jednotného družstva je „Jednotné zemědělské družstvo v ..............“.
§ 2.
(1) Jednotné družstvo vyvíjí veškerou činnost, která může sloužiti k plnění úkolů uvedených v § 1, odst. 1. Předmětem činnosti jednotného družstva jest zejména:
a) scelování půdy,
b) mechanisace zemědělské práce, při čemž jednotné družstvo je též oprávněno uzavírat s Ústředím pro mechanisaci zemědělství, národním podnikem, po případě s jeho složkami, smlouvy o výkonu zemědělských prací pro zemědělce v obci,
c) součinnost při stanovení, rozvrhu a plnění výrobních úkolů v zemědělství, zejména uzavírání smluv o výrobě zemědělských výrobků (§ 3),
d) součinnost při stanovení, rozvrhu a plnění dodávek zemědělských výrobků, zejména uzavírání smluv o výkupu a dodávce zemědělských výrobků (§ 3),
e) účast při výkupu zemědělských výrobků a při opatřování zemědělských potřeb,
f) péče o zvelebení rostlinné a živočišné výroby,
g) péče o organisaci práce ke zvýšení výrobnosti zemědělství,
h) péče o zvyšování kulturní a sociální úrovně venkova,
ch) péče o ulehčení práce venkovské ženy.
(2) Vyžaduje-li to veřejný zájem, může se činnost družstva vztahovati i na nečleny v rozsahu, který určí Ústřední rada družstev po schválení ministra zemědělství, a pokud jde o činnost uvedenou v odstavci 1, písm. d), po schválení ministra výživy.
(3) Jednotnému družstvu nepřísluší činnost patřící k úkolům peněžních ústavů.
§ 3.
Jednotné družstvo je oprávněno sjednávati smlouvy o výrobě a smlouvy o dodávce zemědělských výrobků ke splnění úkolů stanovených jednotným hospodářským plánem; při tom jednotné družstvo zastupuje své členy, po případě i ostatní zemědělce v obci (§ 2, odst. 2).
§ 4.
V každé obci se založí zpravidla jen jedno jednotné družstvo. Vyžadují-li to místní poměry, může ministerstvo zemědělství po slyšení Ústřední rady družstev povolit výjimku.
§ 5.
(1) Práci k založení jednotného družstva provádí přípravný výbor o 5 až 10 členech, který se ustaví z řad členů dosavadních zemědělských družstev, jakož i z ostatních zájemců pracujících v zemědělství. Přípravný výbor si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ustavení přípravného výboru se stává pravoplatným, jakmile bylo schváleno Ústřední radou družstev (jejím okresním orgánem).
(2) Skončení potřebných přípravných prací oznámí přípravný výbor Ústřední radě družstev (jejímu okresnímu orgánu) a požádá ji o schválení ustavení jednotného