Input:

68/1955 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí Garance

č. 68/1955 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. října 1955
o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí.
Dne 5. července 1930 byla v Londýně sjednána Mezinárodní úmluva o volném okraji námořních lodí, která vstoupila podle svého článku 24 v platnost dne 1. ledna 1933.
Úmluva byla ratifikována presidentem republiky dne 28. května 1955 a písemné oznámení o přístupu Československé republiky k ní bylo doručeno vládě Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska dne 18. června 1955, takže úmluva nabyla podle svého článku 23 pro Československou republiku účinnosti dne 18. září 1955.
Státy a území, za které byly uloženy ratifikační listiny anebo učiněna písemná oznámení o přístupu nebo používání, jsou tyto: Československo, Argentina, Australie, Belgie,