Input:

68/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců Garance

č. 68/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 24. srpna 1945
o reaktivaci veřejných zaměstnanců.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Tento dekret se vztahuje na zaměstnance ve výslužbě
a) státu,
b) svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací,
c) ústavů, podniků, fondů a zařízení náležejících subjektům uvedeným pod písm. a) a b) nebo jimi spravovaných,
d) pro které platí zákon ze dne 24. června 1926, č.104 Sb. (učitelský zákon), pokud jsou české, slovenské neb jiné slovanské národnosti.
§ 2.
(1) Vyžaduje-li toho zájem služby, možno zaměstnance ve výslužbě, kteří
a) nepřekročili dosud 60. rok věku,
b) jsou duševně i tělesně schopni dalšího výkonu činné služby,
c) jsou v ohledu státní a národní spolehlivosti bezúhonní,

znovu povolati (reaktivovati) na služební místa odpovídající jejich poslednímu služebnímu a platovému zařazení před přeložením do výslužby.
(2) Nebyl-li zaměstnanec, který vyhovuje předpokladům odstavce 1, dosud povolán do činné služby, možno naříditi jeho povolání (reaktivaci) i z moci úřední.
(3) Odmítne-li zaměstnanec v takovém případě bez závažných důvodů v dané lhůtě nepřesahující 30 dnů nastoupiti činnou službu, má se za to, že souhlasí s tím, aby na místě všech nároků vyplývajících ze služebního (pensijního) poměru pro něho a jeho příslušníky bylo mu poskytnuto odbytné ve výši dvojnásobku jeho pensijní základny.
(4) Poskytnutí odbytného vylučuje vydání převodních částek, jež jsou určeny předpisy upravujícími přestup v sociálním pojištění (zaopatření), jakož i vrácení pensijních příspěvků.
§ 3.
V naléhavých