Input:

66/1949 Sb., Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy Garance

č. 66/1949 Sb., Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tom zákoně:
§ 1.
Vyžaduje-li toho zájem státu, lze mezinárodní hospodářské smlouvy obecné povahy prováděti před tím, než s nimi vysloví souhlas Národní shromáždění, usnese-li se na tom v jednotlivém případě vláda a projeví-li s tím souhlas president republiky.
§ 2.
(1) Vláda předloží ihned smlouvu, předběžně prováděnou podle tohoto zákona, Národnímu shromáždění, aby s ní vyslovilo souhlas.
(2) Odepře-li Národní shromáždění souhlas, zastaví vláda neprodleně další provádění smlouvy.
§ 3.
Zrušuje se zákon ze dne 4. července 1923,