Input:

R 63/1950; Garance

č. 63/1950 Sb. rozh. obč.
Nárok na vrácení půjčené věci dlužno přisoudit, i když vypůjčitel nemá v době podání žaloby půjčenou věc v držbě.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 9. května 1949, Co XXI 53/49.)
Žalobce se domáhá proti žalovanému vrácení listin týkajících se automobilu, které žalobce žalovanému půjčil a které se žalovaný písemně zavázal vrátit nejpozději do 30. června 1948.
Žalovaný namítal, že v době podání žaloby neměl dotyčné listiny již v držbě, nýbrž že je měla již třetí osoba.
Bývalý okresní soud civilní pro Prahu-jih žalobě vyhověl a uvedl v důvodech, že námitka žalovaného, že v době podání žaloby již neměl držbu listin, čili není pasivně legitimován, je právně bezvýznamná. V daném případě totiž nejde o žalobu vlastnickou, nýbrž obligační, opřenou výlučně o úmluvu, podle níž listiny žalobce žalovanému půjčil a žalovaný se zavázal vrátit je půjčiteli do jisté, přesně sjednané doby. Doba pro splatnost závazku žalovaného se již dostavila uplynutím sjednaného času.
Žalovaný