Input:

R 63/1949; Garance

č. 63/1949 Sb. rozh. obč.
Jestliže strany ve smíru, jímž vyřídily spor, ponechaly určení útrat sporu soudu, je povolán stanovit útraty senát. Je zmatečností podle § 477, odst. 1, č. 2 c. ř. s., stanovil-li útraty sporu předseda senátu jako samosoudce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 15. března 1949, R IV 98/49.)
Ve sporu uzavřely strany smír, jímž se zavázal žalovaný zaplatit žalobci na úplné vyrovnání zažalovaného nároku určitou částku a dále útraty sporu, jak budou upraveny soudem.
Okresní soud v Jindřichově Hradci upravil útraty usnesením, jež vydal předseda senátu jako samosoudce.
Krajský soud zrušil z podnětu rekursu žalovaného usnesení pro zmatečnost a uložil prvému soudu, aby po zákonu znovu rozhodl.
Z důvodů/
Soudním smírem se zavázal žalovaný zaplatit žalobci na úplné vyrovnání zažalovaného nároku smluvený obnos a útraty sporu, jak budou upraveny soudním usnesením.
Napadeným usnesením první soud určil tyto útraty částkou 12.498.50 Kčs. Jde tedy o soudní usnesení podle § 52 c. ř. s. Podle § 9, odst. 1 j. n., § 412,