Input:

R 61/1949; Garance

č. 61/1949 Sb. rozh. obč.
K nemovitostem knihovně připsaným znárodněnému podniku lze povoliti vklad vlastnického práva pro národní podnik, do něhož byl znárodněný podnik začleněn, i když na těchto nemovitostech je vyznačena poznámka národní správy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 11. března 1949, R V 4/49.)
Okresní soud v Milevsku zamítl knihovní návrh národního podniku na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem, jež byly knihovně připsány znárodněnému podniku, poněvadž je na nich vyznačena poznámka národní správy.
Krajský soud povolil k stížnosti národního podniku žádaný vklad.
Z důvodů:
Národní podnik prokázal vyhláškou ministerstva průmyslu uveřejněnou v úředním listu, že majetková podstata znárodněného podniku, akciové společnosti (§ 4, odst. 5 dekr. č. 100/1945 Sb. ve znění příl. k vyhlášce č. 116/1948 Sb.), byla do něho začleněna.
Rozhodnutí správních orgánů, jímž se toto začlenění stalo, je po věcné stránce soudem nepřezkoumatelné. Národní podnik je tedy oprávněn žádat o vklad vlastnického práva k nemovitostem, připsaným znárodněné akciové společnosti.
Povolení tohoto vkladu nemůže bránit ani poznámka národní správy, neboť národní správa obmezuje sice vlastníka v disposici s jeho vlastnictvím, avšak neodnímá mu vlastnické právo. Pokud by pak poznámka národní správy nasvědčovala podezření, že vlastnictví k majetku pod národní správou přešlo konfiskací na stát, třeba uvážit, že stát je oprávněn i majetkovou podstatu konfiskovanou začlenit do národního podniku (§ 12, odst. 1 uved. dekr.). Není tedy poznámka národní správy důvodem, pro nějž by se mělo mít za to, že knihovní stav odporuje povolení žádaného zápisu.
* * *
Znárodňovací dekrety pamatovaly na to, že