Input:

60/1948 Sb., Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi, platné do 31.8.1955 Archiv

č. 60/1948 Sb., Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi, platné do 31.8.1955
[zrušeno č. 40/1955 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. března 1948
o potírání nemocí přenosných na lidi.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Hlášení přenosných nemocí.
§ 1.
Nemoci povinní hlášením.
(1) Podle tohoto zákona jest hlásiti:
 
A.
Každé onemocnění, podezření z onemocnění a úmrtí při těchto přenosných nemocech:
1. asijská cholera,
2. malomocenství (lepra),
3. mor (pestis),
4. neštovice (variola),
5. papoušcí nemoc (psittacosis),
6. skvrnivka (typhus exanthematicus) a jiné snadno přenosné rickettsiosy,
7. žlutá zimnice (febris flava),
8. Bangova nemoc,
9. dávivý kašel (pertussis),
10. přenosná dětská obrna (poliomyelitis epidemica),
11. horečka omladnic po porodu a po potratu (sepsis post partum et post abortum),
12. intoxikace a infekce z poživatin (botulismus, gastroenteritis infectiosa různého původu),
13. meningokoková nákaza (meningitist cebrospinalis epidemica),
14. paratyf a ostatní onemocnění vyvolaná Salmonellami,
15. postvakcinační encefalitida (čerstvá i pokud jde o následky),
16. sněť slezinná (anthrax),
17. spála (scarlatina),
18. střídavka (malaria),
19. trachom,
20. trichinosa,
21. tularemie,
22. tyf (typhus abdominalis),
23. přenosná úplavice (dysenteria),
24. vozhřivka (malleus),
25. vrátivka (febris recurrens),
26. vzteklina (lyssa),
27. Weilova nemoc (morbus Weili),
28. epidemický zánět jater (hepatitis epidemica),
29. epidemický zánět mozku (encephalitis epidemica), jakož i na člověka přenosné encefalomyelitidy zvířecí,
30. záškrt (diphteria),
31. žňová horečka (leptospirosis grippotyphosa);
 
B.
všechny streptokokové infekce horních dýchacích a zažívacích cest, pokud se vyskytují hromadně, zejména mezi školní mládeží a v léčebných, ošetřovacích a jim podobných ústavech;
C.
každé úmrtí při chřipce (influenza) a prvotním zánětu plic (lobární pneumonii);
D.
každé kousnutí vzteklým nebo ze vztekliny podezřelým zvířetem;
E.
každou osobu, která, aniž je sama nemocna, vyměšuje zárodky infekce z poživatin, paratyfu, tyfu, přenosné úplavice nebo záškrtu;
F.
každé onemocnění svrabem a mikrosporií u osob
1. zdržujících se v lázeňských místech a rekreačních střediscích,
2. hromadně ubytovaných,
3. činných v potravinářských závodech nebo v závodech a zařízeních s větším počtem zaměstnanců,
4. docházejících do škol nebo na místa, kde se shromažďuje větší množství lidí.
(2) Zemský národní výbor (na Slovensku pověřenectvo zdravotnictví) může naříditi vyhláškou v Úředním listě republiky Československé (v Úradnom vestníku) pro celý obvod nebo jen pro určitá místa nebo za určitých podmínek povinné hlášení všech případů onemocnění, podezření z onemocnění a úmrtí při:
1. chřipce,
2. planých neštovicích (varicella),
3. spalničkách (morbilli),
4. epidemickém zánětu příušnic,
5. serosní meningitidě,
6. atypické virové pneumonii.
(3) Ministerstvo zdravotnictví může naříditi vyhláškou v Úředním listě republiky Československé povinné hlášení podle odstavce 1 i u jiných přenosných nemocí, vyžaduje-li toho veřejný zájem zdravotní, zejména vyskytne-li se větší počet případů