Input:

6/1949 Sb., Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 6/1949 Sb., Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 61/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o zemědělské výroby podle smlouvy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
K zajištění rozvoje zemědělství a splnění plánu zemědělské výroby, jakož i ke zvýšení životní úrovně lidu uzavře stát každoročně s jednotlivými zemědělci smlouvy o výrobě zemědělských výrobků, s výjimkou výrobků lesních. Smlouvy s nimi uzavřou místní národní výbory nebo jiné orgány, které tím ministerstvo zemědělství pověří. Tyto smlouvy tvoří podklad pro smlouvy o výkupu a dodávce podle § 2 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
§ 2.
(1) Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s ministerstvem výživy podle jednotného hospodářského plánu výrobní úkoly pro jednotlivé kraje. Krajské národní výbory rozvrhnou tyto úkoly na jednotlivé okresy a okresní národní výbory je rozvrhnou dále na jednotlivé obce. Rozvrh se provede podle směrnic vydaných ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy.
(2) Místní národní výbor připraví v součinnosti s mimořádnou vyživovací komisí a místním sdružením Jednotného svazu zemědělců návrh, jak mají být výrobní úkoly, které byly pro obec stanoveny, rozvrženy na jednotlivé zemědělce. Tento návrh projedná místní národní výbor za účasti zástupce okresního národního výboru a v součinnosti s mimořádnou vyživovací komisí a místním sdružením Jednotného svazu zemědělců. Při přípravě i projednání návrhu přihlédne místní národní výbor podle směrnic ministerstva zemědělství, vydaných v dohodě s ministerstvem výživy, k výrobním podmínkám jednotlivých zemědělců a k výkupnímu plánu. Podle rozvrhu uzavře ve lhůtě stanovené ministerstvem zemědělství s jednotlivými zemědělci smlouvy o výrobě zemědělských výrobků. Smlouvy schvaluje okresní národní výbor za součinnosti okresní vyživovací komise.
(3) Neuzavře-li zemědělec smlouvu, předloží místní národní výbor věc neprodleně okresnímu národnímu výboru k rozhodnutí se svým návrhem, při čemž uvede důvody, pro které k uzavření smlouvy nedošlo. Okresní národní výbor rozhodne s konečnou platností o věci tak, aby zemědělský výrobní plán byl zajištěn. Jeho rozhodnutí nahrazuje smlouvu.
§ 3.
Orgány, zúčastněné na rozvrhu výrobních úkolů podle tohoto