Input:

6/1947 Sb., Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon Garance

č. 6/1947 Sb., Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946,
jímž se doplňuje a mění učitelský zákon.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Zákon ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelských zákon) se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 16 zní:
§ 16.
Míra učební povinnosti.
Vládní nařízení určí nejvyšší výměru učební povinnosti a výši odměn za hodiny ji převyšující.
2. Za § 27 se vkládá nový § 27 a) tohoto znění:
§ 27 a).
Služební a osobní přídavky a jiné výhody.
(1) Vláda určí, zda, za jakých podmínek a v jaké míře příslušejí vzhledem k povaze služby zvláštní služební přídavky a jiné stálé výhody.
(2) Osobní přídavky povoluje výhradně vláda, a to na souhlasný návrh ministrů školství a osvěty a financí.
Článek II.
Ustanovení § 25 zákona ze