Input:

57/1958 Sb., Vyhláška o úplném znění vl. nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů Archiv

č. 57/1958 Sb., Vyhláška o úplném znění vl. nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 23. září 1958
o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
Podle čl. II vládního nařízení č. 39/1958 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Barák v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 57/1958 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. července 1954 č. 32 Sb.,
o úpravě některých poměrů členů národních výborů ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 27 a § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 38/1958 Sb., o vedoucích odborů rad národních výborů:
§ 1
Členové národních výborů jsou povinni vykonávat funkci, ke které je lid povolal, svědomitě a poctivě, v duchu lidově demokratického zřízení. Je jim zaručeno vykonávat funkci bez újmy na pracovním výdělku. Aby nebyl narušován chod národního hospodářství a bylo dbáno co největší hospodárnosti, organizují národní výbory činnost svých členů zásadně tak, aby funkci mohli vykonávat převážně mimo pracovní dobu.
§ 2
(1) Zaměstnavatel je povinen na žádost rady národního výboru poskytnout zaměstnanci, který je členem národního výboru, pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl plnit povinnosti vyplývající z jeho členství v národním výboru.
(2) Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výborů, kteří jsou v pracovním poměru, poskytuje zaměstnavatel na žádost rady národního výboru, o jejíhož člena jde, neplacené pracovní volno potřebné k výkonu funkce.
(3) Podle zásad uvedených v odstavci 1 a 2 uvolňují též jednotná zemědělská družstva a jiná výrobní družstva své členy pro výkon funkce v národním výboru.
§ 3
(1) Za dobu pracovního volna, poskytnutého podle § 2 odst. 1, má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nárok na veškeré peněžité požitky, jako kdyby po tuto dobu pro něho pracoval.
Peněžité požitky, které zaměstnanci za dobu pracovního volna příslušejí, se vypočtou podle průměrného výdělku zaměstnance za poslední tři měsíce. Po dobu takového pracovního volna příslušejí zaměstnanci naturální požitky, pokud jich může užívat.
(2) Členům národního výboru, kteří nejsou v pracovním poměru (členům jednotných zemědělských družstev, soukromě hospodařícím rolníkům apod.), nebo kteří jsou domáckými