Input:

R 56/1951 (tr.); Garance

č. 56/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 210 tr. zák.
Aby tu pachatel byl beztrestný podle § 211 tr. zák., musí před vyhlášením rozsudku svou vyživovací povinnost skutečně splnit: nestačí na př. uznání dluhu, závazek splnění do určité doby a pod.
Podmíněně odložené odnětí svobody je mírnějším trestem než nápravné opatření.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci ze 4. prosince 1950, To II 299/50.)
Obviněný, který jako rolnický syn pracoval v hospodářství svého otce, nepřispíval ničím na výživu svého syna narozeného mimo manželství v červnu 1949. Matka je zcela nemajetná. Po zahájení trestního stíhání nastoupil obviněný zaměstnání jako traktorista státní strojní stanice.
Okresní soud v Turnově uznal obviněného vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 210 odst. 2 tr. zák. a uložil mu trest nápravného opatření na 6 měsíců beze změny zaměstnání.
Krajský soud vyhověl odvolání obviněného pouze ve výroku o trestu a uložil mu trest odnětí svobody na 3 měsíce, podmíněně na 2 roky, jinak jeho odvolání zamítl. Zároveň mu uložil, aby ve zkušební době podle svých sil nahradil dlužné výživné.
Z důvodů:
Obviněný namítá především, že výživné platit nemohl, protože pracoval doma v hospodářství a otec mu žádnou mzdu neplatil. Tato námitka je lichá. Tímto způsobem zaměstnání se právě obviněný vyhýbal po celý rok plnění své alimentační povinnosti. Teprve po zahájení trestního stíhání nastoupil obviněný placené zaměstnání, ale ani nyní ještě nepřispěl na výživu svého dítěte, protože prý ještě neměl výplatu. Okolnost, že pracoval doma v hospodářství svého otce, ho nikterak nezprošťovala vyživovací povinností (srov. § 74 zák. č. 265/1949 .Sb., o právu rodinném). Stejně liché jsou jeho námitky, že nepřispíval, dokud soudem nebyla určena výše vyžilého, a že ani za další dobu nemá být odsouzen, protože proti němu ještě ani nebyla vedena exekuce pro neplacení výživného. Povinnost otce pečovat o výživu svého dítěte nevzniká však teprve soudním výrokem, ale plyne přímo ze zákona (§39 zák. č. 265/1949 Sb.) a jestliže se otec jejímu plnění vyhýbá, dopouští se trestného činu podle § 210 tr. zák. Trestní zákon tu nestanoví, že by pachatel byl ztrestný pouze tehdy, jestliže o plnění jeho alimentační povinnosti bylo