Input:

R 56/1949; Garance

č. 56/1949 Sb. rozh. obč.
Okresný národný výbor nie je právnickou osobou, nemá právnu spôsobilosť podľa súkromného práva a nemôže byť stranou v spore.
Žalobu proti okresnému národnému výboru treba z úradnej moci odmietnuť a ak sa tak nestalo, súd má spor z dôvodu sporu prekážajúcej okolnosti podľa § 180, ods. 2, č. 6 OSP zastaviť.
V spore, v ktorom vystupuje strana, ktorá nemá spôsobilosť byť stranou, nemožno prisúdiť trovy sporu ani tej ani onej strane.
(Rozhodnutie najvyššieho súdu z 16. februára 1949, R 356/48.)
V spore žalobcu proti Okresnému národnému výboru v N. zastavil najvyšší súd spor z dôvodu § 180, ods. 2, č. 6 OSP a pozbavil v obe rozhodnutia nižších súdov účinnosti.
Dôvody:
Národné výbory – teda i okresný národný výbor – ako orgány jednotnej ľudovej správy vykonávajú podľa § 124 ústavy 9. mája všetku verejnú správu, ktorá podľa osobitných zákonov nie je prikázaná iným orgánom, a to na území, pre ktoré sú povolané, teda okresný národný výbor na území svojho okresu.
Tieto orgány samy nie sú právnickými osobami, ale sú nimi tie verejné korporácie, v ktorých sa na dotyčnom