Input:

R 55/1957 (tr.); Garance

č. 55/1957 Sb. rozh. tr.
Ak v prípravnom konaní neboli zistené skutočnosti svedčiace o príčinnej súvislosti medzi konaním obvineného a následkom, ktorý je znakom zažalovaného trestného činu, je treba vrátiť vec prokurátorovi k došetreniu [§ 199 ods. 1 písm. d) tr. por.].
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. apríla 1957, 2 To 143/57.)
Ľudový súd v Banskej Bystrici vrátil vec okresnému prokurátorovi podľa § 199 ods. 1 písm. d) tr. por. k došetreniu. V uznesení uviedol, že ohľadom odvinenej, stíhanej pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák., ktorý obvinená podľa tvrdenia obžaloby spáchala tým, že úmyselne spôsobila manko v predajni, ktorej boh vedúca, nie je vec riadne objasnená. Obvinená popiera, že vzniknuté manko spôsobila svojím zavinením a iba v tom, že – ako obžaloba uvádza – obvinená nechávala svojho manžela a svoje deti v obchode, v čase keď tam sama nebola, nemožno vidieť vinu obvinenej na spôsobenom manku, lebo samotné zastupovanie vedúceho predajne inou osobou, hoci aj bez vedomia zamestnávateľa, nezakladá ešte samo osebe trestný čin. Ľudový súd ďalej uviedol, že vzhľadom na nedostatok skutkových zistení a nedostatočné došetrenie veci, je potrebné zistiť, či okolnosť, keď manžel obvinenej zastupoval tútu v predajni, mala vplyv na manko, najmä či manžel obvinenej peniaze z pokladne s vedomím alebo so súhlasom obvinenej odčerpal, čo sa tak isto vzťahuje aj na deti obvinenej.
Krajský súd zamietol sťažnosť okresného prokurátora.
Z odôvodnenia:
Okresný prokurátor vo svojej sťažnosti žiadal, aby uznesenie ľudového súdu bolo zrušené a vec vrátená na