Input:

55/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, platné do 12.12.1949 Archiv

č. 55/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, platné do 12.12.1949
[zrušeno č. 247/1949 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 1948,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 268/1936 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 1, odst. 1 zní:
„(1) Vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků za zásluhy o československý stát může zakládati se souhlasem presidenta republiky vláda nařízením jak pro československé státní občany a cizince, tak i pro vojenské a podobné útvary, pro skupiny osob a symboly znázorňující skupiny osob, které se zasloužily“.
2. § 2 zní:
㤠2.
Cizozemské řády, čestné odznaky a tituly mohou českoslovenští státní občané (československé útvary a skupiny osob) přijmouti jen, svolí-li k tomu president republiky na návrh vlády.“
3. § 3 zní:
㤠3.
Vláda může usnesením zakládati pamětní odznaky a určiti podrobnosti o jejich udělování. Pamětní odznaky se nenosí na stužce; to neplatí pro pamětní odznaky dosud založené, pokud předpisy o jejich založení stanoví, že se pamětní odznak nosí na stužce.“
4. Za § 3 se vkládá jako § 3a ustanovení tohoto znění:
㤠3a.
(1) Zakládati a propůjčovati vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků jiným způsobem než podle tohoto zákona je nepřípustné. Rovněž je nepřípustné zakládati a udělovati pamětní nebo jiné odznaky, které by mohly vésti k záměně z řády nebo čestnými, pamětními nebo jinými odznaky podle tohoto zákona nebo podle zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb., kterým se mění zákona o zrušení šlechtictví, řádův a titulů.
(2) Vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků a pamětní a jiné odznaky, jejichž zakládání a propůjčování (udělování) je podle odstavce 1 nepřípustné, je zakázáno veřejně