Input:

R 54/1951 (tr.); Garance

č. 54/1951 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata trestného činu opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák. ako deliktu ohrožovacieho je subsidiárnej povahy v pomere k odpovedajúcim výsledočným deliktom ublíženia na zdraví z nedbalosti podľa §§ 221, 222 tr. zák., resp. poškodzovania národného majetku z nedbalosti podľa § 246 tr. zák.
Keď vodič motorového vozidla pije alkoholické nápoje pri jazde alebo pred ňou tak, že pri vedení vozidla nie je úplne striezlivý, porušuje dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho povolania aj uloženú mu zákonom.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo 17. novembra 1950, To V 679/50.)
Obvinený ako šofér národného podniku pivovarského viedol v silne podnapilom stave ťažké nákladné auto, ktorým vozil guľatinu zo skladišťa do podniku. V dôsledku toho, že bol podnapitý, viedol auto na skladišti tak rýchlo a neopatrne, že s ním vrazil priamo do hromady guľatiny, kterú robotníci mali nakladať, a narazil na robotníka, ktorý utrpel zlomeninu ruky a nohy. Auto národného podniku bolo tiež značne poškodené.
Okresný sud v Bardejove uznal obvineného vinným: a) trestným činom opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák., pretože obvinený pil alkoholické nápoje za takých okolností, že by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, b) trestným činom ublíženia na zdraví z nedbalosti podľa § 222 ods. 2 tr. zák., pretože obvinený z nedbalosti spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, pričom porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho povolania a uloženú mu podľa zákona, a c) trestným činom poškodzovania národného majetku z nedbalosti podľa § 246 tr. zák., pretože na národnom majetku spôsobil z nedbalosti škodu nie nepatrnú.
Krajský súd následkom odvolania obvineného zrušil rozsudok, pokiaľ obvinený bol uznaný vinným aj trestným činom opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák., a túto kvalifikácii pominul, vymeral mu však rovnako prísny nepodmíněný trest odňatia slobody.
Z dôvodov:
Je správne, že okresný súd spatřuje v tom, že obvinený ako šofér v službe pil alkoholické nápoje a potom v podnapilom stave viedol ťažké nákladné auto, porušenie povinnosti vyplývajúcej z jeho povolania a uloženej mu podľa zákona, a to povinnosti dôležitej. Zákaz pitia alkoholických nápojov pred jazdou i pri nej plynie pre všetkých vodičov motorových vozidiel okrem iného priamo z ustanovenia § 7 zák. č. 87/1948 Sb., proti alkoholizmu. Pretože vplyv vypitého alkoholu na schopnosti a pohotovosť vodičov motorových vozidiel podľa skúsenosti vždy do značnej miery zvyšuje nebezpečnosť jazdy, ide tu o porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z povolania aj uloženej zákonom, a to bez rozdielu, či ide o šoféra z povolania alebo nie.
Avšak skutočnosť, že obvinený pil pred, resp. pri