Input:

49/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 49/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 55/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. června 1951,
kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Úvodní ustanovení.
Splnění zvýšených úkolů pětiletého hospodářského plánu vyžaduje nových pracovníků. Úkolem tohoto nařízení je vytvořiti příznivější předpoklady pro získání důchodců do zaměstnání.
§ 2
Trvání nároku na důchod.
(1) Starobním důchodcům, kterým vznikl nárok na důchod do 30. června 1951, nelze důchod odejmouti, ani když si vydělávají v zaměstnání více než polovinu průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen.
(2) Nárok na invalidní důchod z národního pojištění nezanikne, ani když si důchodce vydělává v zaměstnání více než polovinu průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen, leč by se zdravotní stav důchodce zlepšil tak, že už není invalidní.
(3) Vstoupí-li invalidní důchodce, který nemá nárok na starobní důchod, do zaměstnání po 60. roce věku, má se zpravidla za to, že v jeho zdravotním stavu nenastala změna.
§ 3.
Krácení důchodu.
(1) Má-li důchodce výdělek a přesahuje-li úhrn důchodu a výdělku po přepočtení na rok 48.000 Kčs, krátí se důchod o polovinu částky, o kterou úhrn převyšuje 48.000 Kčs, nejvýše však o polovinu výdělku.
(2) Dostává-li pracující vdova výchovné na jedno dítě zemřelého pojištěnce (důchodce), krátí se vdovský důchod jen o třetinu částky, o kterou úhrn převyšuje 48.000 Kčs, nejvýše však o třetinu výdělku; dostává-li výchovné na dvě děti, krátí se důchod o jednu šestinu částky, o kterou úhrn převyšuje 48.000 Kčs, nejvýše však o jednu šestinu výdělku; dostává-li výchovné na více dětí, vdovský důchod se vůbec nekrátí.
(3) Důchod nesmí v žádném případě po zkrácení klesnouti pod polovinu.
(4) Je-li pracující příjemce invalidního, starobního nebo vdovského důchodu starší 65 let nebo je-li zaměstnán v uhelných dolech pracemi pod zemí, důchod se nekrátí.
(5) Úrazové důchody se nekrátí.
§ 4.
Opětné vyměření důchodu.
Invalidnímu nebo starobnímu důchodci, který je zaměstnán