Input:

48/1946 Sb., Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami Garance

č. 48/1946 Sb., Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami
ZÁKON
ze dne 5. března 1946
o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Aby bylo na celém území republiky Československé po dobu mimořádných hospodářských poměrů jednotně řízeno hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami, na tomto území vytěženými nebo vyrobenými nebo sem dovezenými, zřizuje se Ústřední rozdělovna minerálních olejů a pohonných látek (v dalším Rozdělovna) se sídlem v Praze.
(2) Minerálními oleji a pohonnými látkami se rozumějí výrobky ze zemního oleje a látky příbuzné, jakož i všechny ostatní pohonné látky pevné, tekuté a plynné, které určí Rozdělovna vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.
(3) Rozdělovně přísluší zejména, aby zjistila každoroční tuzemskou potřebu minerálních olejů a pohonných látek a aby v rámci směrnic, vydaných podle § 3, zajistila k zabezpečení krytí této potřeby veškeré látky, uvedené v odstavci 2, a to suroviny, polotovary, i hotové výrobky, aby v dohodě s příslušnými ministerstvy (§ 3) stanovila rozdělení měsíční potřeby minerálních olejů a pohonných látek na jednotlivá spotřební odvětví, aby spolupůsobila při řízení výroby minerálních olejů a