Input:

47/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového Garance

č. 47/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949
kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 1 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém (dále jen „zákon“):
§ 1.
Pro Likvidační fond měnový se vydává připojený statut, který je součástí tohoto nařízení. Dalším vládním nařízením bude statut doplněn bližšími ustanoveními o cenných papírech Likvidačního fondu měnového (§ 10, odst. 3 zákona).
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Fierlinger v. r.
Dr. Dolanský v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 47/1949 Sb.
Statut Likvidačního fondu měnového.
Čl. 1.
(1) Likvidační fond měnový (dále jen „Fond“) je právnickou osobou se sídlem v Praze a s úřadovnou v Praze pro skupinu českou a v Bratislavě pro skupinu slovenskou (§ 11, odst. 1 a § 6 zákona).
(2) Fond spravuje a navenek zastupuje předsednictvo, které se skládá z guvernéra Národní banky Československé jako předsedy, z prvního a druhého místopředsedy, jmenovaných vládou na návrh ministra financí, ze dvou zástupců ministerstva financí a z jednoho zástupce pověřenectva financí, ze dvou zástupců Národní banky Československé, ústředí v Praze a z jednoho zástupce Národní banky Československé, oblastního ústavu v Bratislavě, jmenovaných vládou na návrh ministra financí (§ 11, odst. 2 zákona).
(3) Je-li předseda zaneprázdněn, zastupují ho místopředsedové podle svého pořadí.
(4) Funkce člena předsednictva je čestná. Členové mají nárok jen na náhradu cestovních nákladů spojených s výkonem funkce.
Čl. 2.
(1) Předsednictvo vykonává svou působnost ve sboru usneseními učiněnými buď ve schůzích, které řídí předseda, nebo písemnými projevy jednotlivých členů.
(2) Předsednictvo je způsobilé se usnášeti, je-li přítomno i s předsedajícím nejméně šest členů. Rozhoduje se prostou většinou hlasů; předsedající hlasuje jen při rovnosti hlasů.
(3) Usnáší-li se předsednictvo písemnými projevy svých členů (odstavec 1), je k přijetí návrhu zapotřebí, aby pro něj hlasovalo nejméně pět z nich. Výsledek hlasování písemnými projevy musí býti sdělen v nejbližší schůzi předsednictva.
(4) K platnosti usnesení (odstavec 2 a 3) ve věcech slovenské skupiny se vyžaduje souhlasu alespoň jednoho ze slovenských členů.
Čl. 3.
Schůze předsednictva svolává předseda zpravidla jednou v měsíci. Kromě toho je předseda povinen svolati schůzi
a) usnese-li se na tom předsednictvo,
b) uzná-li to předseda za potřebné,
c) požádají-li o to alespoň tři členové písemně s udáním předmětu jednání.
Čl. 4.
(1) Schůze se svolávají doporučenými dopisy, které musí býti podány na poštu nejpozději pět dnů přede dnem schůze, po případě dopisy doporučenými členům předsednictva