Input:

č. 4587/2024 Sb. NSS, Ochrana životního prostředí: posouzení účasti dotčené veřejnosti v řízení o záměru, který nebyl posouzen ani ve zjišťovacím řízení Garance

č. 4587/2024 Sb. NSS
Ochrana životního prostředí: posouzení účasti dotčené veřejnosti v řízení o záměru, který nebyl posouzen ani ve zjišťovacím řízení
k § 3 písm. g) a písm. i) bodu 2 a § 9c odst. 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
k § 28 správního řádu
Účastenství dotčené veřejnosti (ekologických spolků) podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je pro účely tohoto zákona spojeno s existencí navazujícího řízení [§ 9c odst. 3 písm. b) ve spojení s § 3 písm. g) tohoto zákona] a je přímo závislé na materiálním posouzení toho, zda záměr nebo jeho změna podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, tj. zda mohou mít významný vliv na životní prostředí. Správní orgán rozhodující podle § 28 správního řádu o účastenství dotčené veřejnosti uvedené v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí si proto musí sám učinit věcnou odbornou úvahu, zda záměr nebo jeho změna podléhají (měly podléhat) přinejmenším zjišťovacímu řízení, pokud samostatně soudně přezkoumatelným rozhodnutím nebylo rozhodnuto, že záměr posouzení vlivů nepodléhá. Tuto odbornou úvahu musí správní orgán rozhodující o účastenství řádně a přezkoumatelně odůvodnit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2024, čj. 8 As 277/2021-66)
Prejudikatura: č. 1787/2009 Sb. NSS, č. 2397/2011 Sb. NSS, č. 2445/2011 Sb. NSS, č. 3288/2015 Sb. NSS, č. 3797/2018 Sb. NSS, č. 4038/2020 Sb. NSS a č. 4527/2023 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 124/2021 Sb.; rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 8. 11. 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-243/15).
Věc: Arnika – Centrum pro podporu občanů, pobočný spolek, proti Magistrátu hlavního města prahy, za účasti Prague CBD, s. r. o., o účastenství v řízení, o kasační stížnosti žalobce.

Nejvyšší správní soud se v této věci zabýval způsobem a rozsahem posouzení účastenství dotčené veřejnosti (tzv. ekologických spolků) v navazujících řízeních podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Konkrétně hledal odpověď na otázku, co vše si musí správní orgán rozhodující podle § 28 správního řádu o účastenství (sám) posoudit, pokud dotčený orgán dospěje k závěru, že záměr nepodléhá ani zjišťovacímu řízení.
Úřad městské části Praha 1 (stavební úřad) vydal usnesení ze dne 17. 3. 2020, jímž podle § 28 odst. 1 správního řádu rozhodl, že žalobce není účastníkem řízení o umístění stavby nazvané „Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1, včetně připojení na technickou infrastrukturu“ a o změně územního rozhodnutí pro stavbu označenou jako „Rekonstrukce ulice Na Florenci“. Žalobce toto usnesení napadl odvoláním, jež žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 11. 2020 zamítl a usnesení potvrdil.
V mezidobí mezi vydáním usnesení a rozhodnutí žalovaného stavební úřad vydal dne 17. 4. 2020 rozhodnutí o umístění stavby. Odvolání žalobce žalovaný rozhodnutím ze dne 25. 11. 2020, tj. po vydání rozhodnutí žalovaného ve věci účastenství, podle § 92