Input:

č. 4547/2024 Sb. NSS, Zbraně a střelivo: povinnost ohlásit změnu ráže zbraně Garance

č. 4547/2024 Sb. NSS
Zbraně a střelivo: povinnost ohlásit změnu ráže zbraně
k § 39 odst. 1 písm. q) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
Držitel zbrojní licence je podle § 39 odst. 1 písm. q) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, povinen ohlásit policii každou změnu ráže zbraně, nikoliv jen takovou, která je spojena se změnou kategorie zbraně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 2 As 94/2023-24)
Prejudikatura: stanovisko pléna Ústavního soudu č. 1/1996 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96).
Věc: Řehák & Řehák, v. o. s. proti Ministerstvu vnitra o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 1. 2021. Tím žalovaný zčásti vyhověl jejímu odvolání proti rozhodnutí Policejního prezidia České republiky, kterým byla shledána vinnou z několika přestupků podle zákona o zbraních.
Předmětem řízení před městským soudem byl mimo jiné přezkum výroku rozhodnutí žalovaného, který se týkal přestupku podle § 76d odst. 1 písm. q) zákona o zbraních. Toho se žalobkyně dopustila tím, že neohlásila do deseti pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže 44 kusů zbraní.
Městský soud rozsudkem ze dne 22. 2. 2023, čj. 8 A 34/2021-64, žalobu zamítl. Uvedl, že smyslem § 76d odst. 1 písm. q) zákona o zbraních je ochrana základních údajů o zbrani. Mezi základní údaje, které identifikují zbraň, patří její kategorie a ráže. Z jazykového, systematického a logického výkladu § 39 odst. 1 písm. q) zákona o zbraních plyne, že změnu ráže je třeba ohlásit vždy (bez ohledu na to, zda změnou ráže dojde i ke změně kategorie zbraně).
Proti rozsudku městského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost. Namítla, že městský soud nesprávně vyložil § 39 odst. 1 písm. q) téhož zákona. Oproti městskému soudu se domnívala, že zákon ukládá povinnost ohlašovat policii pouze takovou změnu ráže zbraně, která ve svém důsledku vyvolá i změnu její kategorie. Ze slova „oprava“ totiž pojmově žádná změna kategorie vyplývat nemůže, neboť opravou nezískává zbraň žádné nové vlastnosti, pouze se obnovují její původní vlastnosti, které dočasně ztratila. Má-li dávat text ustanovení smysl, musí být pro vznik ohlašovací povinnosti při změně ráže zbraně určující, zda změnou ráže zbraně dojde zároveň ke změně její kategorie. V opačném případě by totiž podmínka změny kategorie zůstala zcela bez reálného využití. Stěžovatelka sice změnila ráži u několika zbraní, nedošlo ovšem ke změně jejich kategorie.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se ztotožňuje s výkladem § 39 odst. 1 písm. q) téhož zákona, jak jej provedl městský soud. Ráže je jedním z údajů, které přímo zbraň identifikují podle § 10 odst. 1 písm. c) citovaného zákona. Stejně tak se podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, jedná o údaj, který se zapisuje do průkazu zbraně. Oproti tomu oprava zbraně nemusí mít žádný vliv na údaje o zbrani. Proto je třeba ohlásit opravu zbraně pouze v případě, kdy v jejím důsledku dojde i ke změně