Input:

R 45/1950; Garance

č. 45/1950 Sb. rozh. obč.
S výpovědí pracovního poměru domovnického lze spojit výpověď z domovnického bytu a lze tak získat exekuční titul na vyklizení domovnického bytu v řízení podle § 12 odst. 2 zákona č. 4/1949 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 8. září 1949, Co II 48/49.)
Vlastník domu dal domovníkovi výpověď z domovnického poměru pracovního i z domovnického bytu. Domovník podal proti výpovědi námitky.
Okresní soud v Plzni uznal výpověď za účinnou, pokud směřovala ke zrušení pracovního poměru domovníckeho, ale zrušil ji, pokud se týkala domovníckeho bytu. V důvodech svého rozsudku uvedl: Zániku domovníkova nároku na domovnický byt, který je bytem naturálním (§ 7 zák. č. 4/1949 Sb.), nelze dosáhnout výpovědí tohoto bytu. Domovnický byt jako byt naturální není předmětem samostatné smlouvy, zejména nejde o smlouvu nájemní. Naturální byt je předmětem smlouvy pracovní a užívání tohoto bytu je posuzovat podle ustanovení o služební smlouvě a nikoliv podle ustanovení o smlouvě nájemní. Nárok na užívání naturálního bytu zaniká zrušením pracovní smlouvy a nemůže být o něm rozhodováno v řízení nájemním, nýbrž jen v řízení sporném.
Krajský soud vyhověl odvolání vlastníka domu, uznal výpověď za účinnou i stran domovnického bytu a uložil domovníku, aby blíže označený byt vyklidil a v řádném stavu odevzdal.
Z důvodů:
Domovnický byt je bytem naturálním a jeho užívání tvoří část pracovního poměru podle §§ 1, 7, 9 zák. č. 4/1949 Sb. O tom, že smlouva domovnická je smlouvou pracovní, nemůže být pochyby. Zákon č. 4/1949 Sb. mluví výslovně o pracovním poměru domovnickém (§§ 1, 11–16) a o tom, že domovníkovi náleží naturální byt (§§ 1, 7). Proto smlouva domovnická nemůže být ani zčásti smlouvou nájemní, jak správně uvádí ve svém rozsudku prvý soud. To však ještě neznamená, že v důsledku toho nelze domovnický byt vypovědět a spolu s výpovědí žádat o jeho vyklizení a odevzdání, jak se domnívá prvý soud. Ten se postavil na stanovisko, že zrušením domovnického pracovního poměru zaniká nárok na užívání naturálního bytu a že proto vlastník domu dosáhnuvší