Input:

č. 4490/2023 Sb. NSS; Rozšířený senát: předpis místního poplatku bez formálního vyměření Garance

č. 4490/2023 Sb. NSS
Rozšířený senát: předpis místního poplatku bez formálního vyměření
k § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
k § 148, § 154 a § 155 daňového řádu
Předpis místního poplatku bez jeho formálního vyměření je možný pouze v případě úhrady místního poplatku ve lhůtě splatnosti a ve správné výši poplatníkem, který splnil ohlašovací povinnost (§ 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a contrario). V jiných případech (tedy i pokud je místní poplatek uhrazen ve správné výši, avšak po lhůtě splatnosti) musí správce poplatek stanovit rozhodnutím (platebním výměrem či hromadným předpisným seznamem). Pokud tak správce ve lhůtě pro stanovení poplatku dle § 148 daňového řádu neučiní, stává se platba poukázaná poplatníkem přeplatkem, s nímž musí být naloženo dle § 154 a 155 daňového řádu.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2023, čj. 5 Afs 261/2018-69)
Věc: multigate, a. s., proti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o přeplatek na místním poplatku, o kasačních stížnostech žalobkyně a žalovaného.

V dané věci šlo o posouzení otázky, zda v případě úhrady místního poplatku po lhůtě jeho splatnosti je správce poplatku povinen vydat platební výměr dle § 11 zákona o místních poplatcích.
Žalobkyně a její právní předchůdkyně gate seven, a. s., se žádostmi podle § 155 daňového řádu domáhaly u Městského úřadu Boskovice jako příslušného správce poplatku vrácení přeplatku na místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, a to za I. – III. kalendářní čtvrtletí 2011. Správce poplatku jejich žádostem ve všech případech nevyhověl s odůvodněním, že k datu podání žádosti vratitelný přeplatek nevznikl, neboť uhrazením jednotlivých částek byla splněna poplatková povinnost za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle obecně závazných vyhlášek města Boskovice č. 2/2010 a č. 2/2011. Odvolání byla žalovaným zamítnuta.
Krajský soud rozsudkem ze dne 25. 6. 2018, čj. 29 Af 41/2016-149, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2016, čj. JMK 26966/2016, ze dne 25. 2. 2016, čj. JMK 27520/2016, a ze dne 25. 2. 2016, čj. JMK 28492/2016, sp. zn. S-JMK 76762/2011 OSPŽ, týkající se přeplatku na místním poplatku žalobkyně za I. a II. čtvrtletí 2011 a přeplatku na místním poplatku společnosti seven gate za I. čtvrtletí 2011. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 2. 2016, čj. JMK 28342/2016, krajský soud zastavil, neboť ve vztahu k tomuto rozhodnutí vzal žalobce žalobu zpět. Ve vztahu k ostatním rozhodnutím žalovaného krajský soud žalobu zamítl.
Při rozhodování krajský soud vyšel z toho, že místní poplatek žalobkyně za I. a II. čtvrtletí 2011 a místní poplatek společnosti seven gate za I. čtvrtletí 2011 byly uhrazeny po datu jejich splatnosti. Správce poplatku měl v takovém případě povinnost dle § 11 zákona o místních poplatcích vydat platební výměr. Pokud tak neučinil, nebyly poplatky zákonným způsobem předepsány a jedná se o přeplatek. Ostatní sporné místní poplatky byly uhrazeny