Input:

č. 4477/2023 Sb. NSS; Veřejné zakázky: opožděné uplatnění smluvní pokuty jako podstatná změna závazku ze smlouvy Garance

č. 4477/2023 Sb. NSS
Veřejné zakázky: opožděné uplatnění smluvní pokuty jako podstatná změna závazku ze smlouvy
k § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Uplatnění smluvní pokuty s významným časovým odstupem od chvíle, kdy zadavatel mohl smluvní pokutu uplatnit poprvé, zpravidla způsobí podstatnou změnu závazku na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2023, čj. 8 Afs 157/2021-35)
Prejudikatura: č. 2103/2010 Sb. NSS.
Věc: Město Stochov proti Ministerstvu pro místní rozvoj o poskytnutí dotace, o kasační stížnosti žalobce.

Nejvyšší správní soud se v tomto rozsudku zabýval tím, zda neuplatnění smluvních pokut může představovat umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Žalovaný poskytl žalobci dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti BD Mírové náměstí 262-264“. Žalobce pro tento projekt vybral dodavatele Martin Vršecký, s. r. o., s nímž uzavřel smlouvu o dílo. Dílo mělo být provedeno v době 150 kalendářních dní od zahájení prací. Dodavatel se však s prováděním díla dostal do prodlení a k předání díla došlo o 350 kalendářních dnů později.
Po dokončení díla požádal žalobce o vyplacení dotace. Při administrativním ověření této žádosti Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) – zprostředkující subjekt žalovaného – dospělo k závěru, že žalobce porušil pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Umožnil totiž podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tím, že připustil prodloužení termínu provedení díla. Celkem bylo dílo předáno o 350 dnů později. Z tohoto 105 dnů zpoždění činily vícepráce, které Centrum uznalo za oprávněné. Zpoždění v rozsahu 100 dnů strany vyřídily započtením smluvních pokut za prodlení proti doplatku ceny díla. V případě posledních 145 dnů prodlení (107 dnů za technologickou přestávku a 38 za přerušení prací z důvodu klimatických podmínek) však žalobce po dodavateli smluvní pokutu nepožadoval. Dokonce jej informoval, že smluvní pokuty za technologickou přestávku uplatňovat nebude. Tím byl fakticky posunut termín provedení díla. Ten je zásadním údajem pro každého potenciálního dodavatele, jelikož na jeho základě se rozhoduje, zda se zakázky zúčastní. Smluvní dokumentace s žádným prodloužením termínu pro povedení díla nepočítala, a proto šla případná potřeba prodloužit dobu provádění díla k tíži vybraného dodavatele. Na základě těchto skutečností Centrum rozhodlo o finanční opravě ve výši 25 % z částky poskytnuté dotace opatřením ze dne 31. 7. 2019.
Žalobce podal proti opatření Centra námitky, o nichž dne 26. 11. 2019 rozhodl žalovaný (konkrétně ministryně pro místní rozvoj) tak, že potvrdil oprávněnost opatření Centra. Žalovaný se neztotožnil s argumentací žalobce, že termín provedení díla nebyl změněn žádným dodatkem. Umožnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek totiž žádný formalizovaný postup nevyžaduje. Faktický postup, kterým dojde k