Input:

č. 4455/2023 Sb. NSS; Rozšířený senát: rozsah posouzení podkladů při přezkumu úkonů veřejné správy Garance

č. 4455/2023 Sb. NSS
Rozšířený senát: rozsah posouzení podkladů při přezkumu úkonů veřejné správy
k § 65 a § 82 soudního řádu správního
Rozsah posouzení podkladů, pokud jde o soudní přezkum úkonu veřejné správy, který přímo zasahuje do veřejných práv a povinností, je shodný jak v případě žalob proti rozhodnutím správních orgánů podle § 65 s. ř. s., tak žalob na ochranu proti nezákonnému zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2023, čj. 2 As 133/2019-146)
Prejudikatura: č. 800/2006 Sb. NSS, č. 2916/2013 Sb. NSS, č. 3252/2015 Sb. NSS, č. 3253/2015 Sb. NSS, č. 3540/2017 Sb. NSS, č. 3896/2019 Sb. NSS, č. 3936/2019 Sb. NSS a č. 4032/2020 Sb. NSS.
Věc: J. K. proti Vězeňské službě České republiky o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.

Druhý senát postoupil tuto věc rozšířenému senátu k zodpovězení otázky, zda do pravomoci soudů ve správním soudnictví spadá poskytování ochrany osobám omezeným na svobodě cestou rozhodování o žalobách podle § 82 s. ř. s. směřujících proti úkonům správního orgánu v oblasti rozhodování o poskytování zdravotní péče a způsobu takového poskytování.
Žalobce se u Krajského soudu v Plzni domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalované, který měl spočívat v neposkytování léčebné výživy „dieta D2“.
Žalobce byl dne 4. 9. 2017 hospitalizován ve Vězeňské nemocnici Brno. V rámci hospitalizace byl několikrát vyšetřen gastroenterologem, přičemž mu byla diagnostikována chronická vředová choroba a bylo započato s její léčbou. Ta spočívala mj. v poskytování léčebné výživy označované jako „dieta D2“ (tj. vysoko bílkovinová strava s každodenním zastoupením mléka a mléčných výrobků včetně tvarohových, libového masa, ovoce, vitamínových přípravků a svačin tak, aby žalobce mohl jíst každé 3 až 4 hodiny). Žalobce byl gastroenterologem poučen o tom, že daná choroba nezřídka recidivuje, a proto musí žalobce každodenně a doživotně užívat zvolenou medikaci a požívat léčebnou výživu „dieta D2“. Žalobce tak měl po dobu výkonu trestu z rozhodnutí gastroenterologa jíst toliko stravu označenou „dieta D2“. Tato strava byla žalobci ve Věznici Ostrov nad Ohří poskytována až do 12. 10. 2018, kdy mu byla nahrazena stravou označenou jako „NS“, tedy „nedráždivá strava“.
Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 3. 4. 2019, čj. 57 A 172/2018-64, zamítl. Podle § 15 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „vyhláška o výkonu trestu odnětí svobody“), platí, že o přiznání léčebné výživy, jejím druhu a délce trvání rozhoduje ošetřující lékař. Žaloba by mohla být úspěšná pouze v případě, jestliže by žalovaná svévolně nerespektovala pokyny lékaře a dietu přes jeho rozhodnutí neposkytovala. Žalovaná však postupovala v souladu s aktuálním rozhodnutím ošetřujícího lékaře. Subjektem, jemuž bylo svěřeno rozhodování o léčebném režimu žalobce (tedy i o léčebné výživě), je podle vyhlášky o výkonu trestu odnětí svobody ošetřující lékař. Žalovaná je jeho rozhodnutím plně vázána a nemůže se od něj nijak odchýlit. Pokud měl tedy žalobce za to, že