Input:

č. 4449/2023 Sb. NSS; Stavební zákon: žádost podílového spoluvlastníka o dodatečné povolení stavby; doklad o právu; dohoda podílových spoluvlastníků Garance

č. 4449/2023 Sb. NSS
Stavební zákon: žádost podílového spoluvlastníka o dodatečné povolení stavby; doklad o právu; dohoda podílových spoluvlastníků
k § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2017
I. Dohoda podílových spoluvlastníků o změně stavby, která je předmětem řízení o dodatečném povolení stavby, je platným dokladem o právu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2017, ačkoliv byla uzavřena mezi právními předchůdci stávajících podílových spoluvlastníků (účastníků správního řízení). Změna v okruhu podílových spoluvlastníků totiž není sama o sobě skutečností, v jejímž důsledku by zanikla závaznost dohody.
II. Z dokladu o právu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2017, musí určitým a srozumitelným způsobem vyplývat, že byla uzavřena dohoda mezi účastníky soukromoprávních vztahů umožňující realizaci stavby, kdo tuto dohodu uzavřel a jaké stavby se týká. Obsahové nedostatky dokladu o právu nelze odstraňovat ve správním řízení dokazováním ke zjištění skutečného obsahu soukromoprávního ujednání.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2021, čj. 55 A 56/2019-48)
Prejudikatura: č. 1553/2008 Sb. NSS; č. 91/2012 Sb. rozh. obč.
Věc: J. V. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti 1) D. R. a 2) R. L., o dodatečné povolení stavby.

Městský úřad Poděbrady (dále jen „stavební úřad“) vydal v roce 1999 stavební povolení na stavební úpravy v podkroví domu č. p. XA na pozemku p. č. st. XB v k. ú. Poděbrady, spočívající ve vybudování sociálního zařízení a komory a ve stavební úpravě stávající místnosti. Jako investorky byly v rozhodnutí označeny D. V. a L. L. Následně došlo opakovaně k prodloužení lhůty pro dokončení stavby a ke změně stavebníka na žalobce. Podáním z června 2013 osoby zúčastněné na řízení požádaly stavební úřad, aby prověřil, zda stavební úpravy v nemovité věci probíhaly v souladu se stavebním povolením. Stavební úřad provedl v červenci 2013 kontrolní prohlídku stavby, při níž zjistil, že rozsah provedených stavebních prací neodpovídá stavebnímu povolení. Následně vyzval žalobce k zastavení stavebních prací, neboť jsou prováděny v rozporu se stavebním povolením.
V září 2013 podal žalobce žádost o dodatečné povolení změny stavby před jejím dokončením, v níž uvedl, že změny spočívají v rozšíření obytných místností ze stávající půdy a jejich účelem je zlepšit podmínky bydlení. K žádosti přiložil projektovou dokumentaci změny stavby zpracovanou v srpnu 2013. Zatímco podle původního stavebního povolení se mělo v prostoru půdy nacházet schodiště, chodba, koupelna, komora, pokoj a zbývající část půdy (o výměře 45,1 m2), podle navržené změny stavby by v tomto prostoru mělo být schodiště, chodba, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice a zbývající část půdy (o výměře 31,7 m2). Nad tímto prostorem by navíc měl být vybudován ateliér a nově by